dnes je 22.2.2024

Input:

§ 77 - Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2 § 77 – Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 77

Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

(1) Na účely tohto zákona

a) stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác,98) zabezpečovacích prác,99) ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb,100) pri úprave stavieb101) alebo odstraňovaní stavieb102) (ďalej len „stavebné a demolačné práce”),

b) selektívna demolácia je postup, pri ktorom sa určia postupnosti demolačných činností s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov.

(2) Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste