dnes je 2.12.2022

Input:

§ 77 - Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

24.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2 § 77 - Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


§ 77

Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

(1) Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác,98) zabezpečovacích prác,99) ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb,100) pri úprave stavieb101) alebo odstraňovaní stavieb102) (ďalej len „stavebné a demolačné práce”).


Komentár k odseku 1

Ponecháva sa právna úprava vo vzťahu k definícii stavebných odpadov a odpadov z demolácií. Stavebnými odpadmi sú v zmysle tohto ustanovenia stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb.

(2) Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných