dnes je 13.7.2024

Input:

§ 78 - Nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titaničitého

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3 § 78 – Nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titaničitého

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 78

Nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titaničitého

(1) Zneškodňovaním odpadu z výroby oxidu titaničitého sú nasledujúce činnosti zneškodňovania podľa prílohy č. 2

a) skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 podľa položky D15,

b) činnosť D1,

c) činnosť D3; zneškodňovaním odpadu z výroby oxidu titaničitého je aj jeho zber vrátane triedenia, preprava a úprava vrátane úpravy potrebnej na jeho opätovné využitie, zhodnocovanie a recykláciu.


Komentár k odseku 1

Vymedzuje sa pojem zneškodňovanie odpadu z výroby TiO2 a znečisťovanie životného prostredia.

(2) Znečisťovaním životného prostredia odpadom z výroby oxidu titaničitého je priame alebo nepriame vypúšťanie zvyškov z procesu výroby oxidu titaničitého do životného