dnes je 1.10.2022

Input:

§ 79a - Recyklácia lodí

1.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1 § 79a – Recyklácia lodí

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


§ 79a

Recyklácia lodí

(1) Recykláciu lodí v zariadení na recykláciu lodí ustanovujú osobitné predpisy.107b)


Komentár k odseku 1

Ustanovenie § 79a sa doplnilo do zákona o odpadoch novelou účinnou od 1.1.2019. Uvedeným ustanovením sa upravuje rozsah pôsobnosti zákona odpadoch pre oblasť recyklácie lodí v súlade s implementáciou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 o recyklácii lodí.

(2) Na území Slovenskej republiky je príslušným orgánom107c) na recykláciu lodí ministerstvo, ktoré je zároveň kontaktnou osobou zodpovednou za poskytovanie informácií týkajúcich sa recyklácie lodí.107d)


Komentár k odseku 2

Stanovuje sa pôsobnosť MŽP SR na úseku recyklácie lodí.

(3) Prevádzkovateľ zariadenia na recykláciu lodí je povinný

a) predložiť pred každou recykláciou lode ministerstvu na schválenie plán recyklácie lode podľa osobitného