dnes je 25.6.2021

Input:

§ 81 - Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

3.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2 § 81 - Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 81

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

(1) Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá:

a) obec, ak ide o:

1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,

2. zmesový odpad z iných zdrojov,

3. drobný stavebný odpad,

b) ako pôvodca odpadu fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba , ak ide o:

1. oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,

2. elektroodpad a použité batérie a akumulátory,

3. oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov.


K odseku 1

Predmetné ustanovenie upravuje, za ktoré komunálne odpady vyprodukované na území obce zodpovedá obec a za ktoré komunálne odpady ako pôvodca odpadu zodpovedá fyzická osoba - podnikateľ - a právnická osoba. Pod oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje RZV, spadá napr. nábytok (objemný odpad) alebo odpad zo zelene (odpad zo záhrad a parkov).

V nadväznosti na zmenu definície komunálneho odpadu v § 80 ods. 1 zákonom č. 460/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmenili princípy zodpovednosti za nakladanie s komunálnym odpadom v § 81 ods. 1. Mení sa zodpovednosť za nakladanie s odpadom z obalov a odpadom z neobalových výrobkov z iných zdrojov z obce na pôvodcu týchto odpadov. Ide o návrat k pôvodne ustanovenej zodpovednosti pôvodcu týchto odpadov platnej pred 1. júlom 2020. Pôvodcovia odpadov z obalov z iných zdrojov a pôvodcovia odpadov z neobalových výrobkov z iných zdrojov tak zachovajú doterajší zabehnutý systém nakladania s týmito odpadmi.

(2) Komunálny odpad z domácností vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20. Zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je takýto odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností, sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20.


K odseku 2

V súvislosti so zavedením novej definície „odpad z domácností”, ako aj úpravy definície „komunálneho odpadu” sa ustanovuje, ktoré odpady sa zaraďujú do skupiny 20. V prípade drobného stavebného odpadu ide o odpad, ktorý síce nie je zahrnutý pod definíciu komunálneho odpadu, avšak podľa § 81 ods. 1 za nakladanie s drobným stavebným odpadom zodpovedá obec, zároveň je možné tento odpad zaradiť podľa Katalógu odpadov do skupiny 20, t. j. pod katalógové číslo 20 03 08.

(3) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady.


K odseku 3

Uvedené ustanovenie určuje, kto znáša náklady vo vzťahu k zmesovému odpadu. Zákon reaguje na požiadavku miest a obcí, aby sa umožnilo obciam uplatniť aj iné spôsoby náhrady za zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, než je zahrnutie do miestneho poplatku, čím sa zabezpečí zodpovednejší vzťah pôvodných pôvodcov k zbernej nádobe. Je teda na obci, aký spôsob financovania týchto zberných nádob na zmesový komunálny odpad si zvolí. Dôležité je ešte uviesť, že ide o celkové náklady, ktoré má hradiť pôvodný pôvodca a nie len náklady na obstaranie zbernej nádoby.

(4) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.


K odseku 4

Pri odpadoch, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, sú súčasťou tejto zodpovednosti aj náklady na príslušné zberné nádoby. Predmetné ustanovenie upravuje, že náklady na zabezpečenie zberných nádob – obstarávacia suma na triedené zložky komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znášajú výrobcovia vyhradeného výrobku. Ide o jediné investičné náklady, ktoré môže výrobca znášať v súvislosti s triedenými zložkami.

(5) Náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec môže ustanoviť vo všeobecne záväznom nariadení iný spôsob úhrady nákladov na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad.”


K odseku 5

Novela zákona od 1. 1. 2018 mení odsek 5. Dochádza k zmene úhrady za zberné nádoby a kompostovacie zásobníky na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Doposiaľ tieto náklady znášala obec. Úpravou sa táto povinnosť mení. Obec rozhodne, či náklady na zabezpečenie týchto zberných nádob a kompostovacích zásobníkov bude znášať sama, alebo ich zahrnie do miestneho poplatku za KO a DSO, alebo stanoví iný spôsob úhrady.

(6) Zakazuje sa:

a) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,

b) ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,

c) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov patriacich do vyhradeného prúdu odpadov bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona.


K odseku 6

Zavedením zodpovednosti výrobcov za vytriedený zber zložiek komunálneho odpadu pre vyhradené prúdy odpadov bolo potrebné ustanoviť špecifické zákazy, aby sa dosiahla vysoká účinnosť triedeného zberu a jeho ďalšie nakladanie smerujúce k zhodnocovaniu. Zákaz v písmene b) nadväzuje na všeobecný zákaz v § 13 písm. e) bod 7, pričom sa ustanovuje výnimka zo všeobecného zákazu, že zákaz sa nevzťahuje na nezhodnotiteľné odpady po dotriedení. Ustanovenie písmena c) sa vzťahuje najmä na mobilných zberačov prichádzajúcich do obcí s cieľom vyzbierať niektoré lukratívne zložky komunálneho odpadu. Aj takýto zberač musí mať uzavretú zmluvu s obcou v súlade s odsekom 13 a zmluvu s výrobcom, resp. OZV v zmysle § 16 ods. 3.

(7) Obec je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 povinná:

a. zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci,

b. zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu:

1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania109) (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne”) (§ 83 ods. 1),

2. jedlých olejov a tukov z domácností a

3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,

c. zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky, d. umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady:

1. zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov,

2. užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov,

e. umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s ňou; ustanovenie odseku 22 tým nie je dotknuté,

f. na žiadosť organizácie zodpovednosti výrobcov poskytnúť údaje podľa § 28 ods. 5 písm. d) druhého bodu,

g. zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov, drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol zavedený ich množstvový zber, a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor,

h. zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci a konkrétnych opatrení zavedených na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce,

i. zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.


K odseku 7

Obec vo vzťahu ku komunálnemu odpadu je pôvodcom, ale aj držiteľom komunálneho odpadu, a to vtedy, keď odpad prejde od pôvodcov (fyzických a právnických osôb) do faktickej držby obce. Na obec sa vzťahujú všetky povinnosti držiteľa odpadu, pričom tieto povinnosti sú pre obec upravené v tomto osobitnom ustanovení taxatívne. Povinnosti obcí sú formulované spravidla tak, že obec je povinná „zabezpečiť” ich splnenie, teda nie je povinná ich sama fyzicky vykonávať. Vo vzťahu k triedenému zberu sa povinnosť obcí odlišne ustanovuje v písmene c) – zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu pre papier, plasty, kovy a sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky a v písmenách d) a e) – umožniť výrobcom elektrozariadení a prenosných batérií a akumulátorov realizovať triedený zber. Táto odlišnosť je daná rozdielmi v spôsoboch a podmienkach zberu, pričom v prípade podľa písm. c) sa požaduje, aby obec mala na tieto činnosti uzavretú zmluvu s jednou OZV (pozri ďalej ods. 22).

V písmene b) je ustanovená povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu pre osobitné druhy komunálnych odpadov. Jedným z nich je aj biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ale v tomto prípade je obec oprávnená využiť jednu z výnimiek uvedených v odseku 21.

V písmene c) – stanovuje sa rozsah povinnosti obce vo vzťahu k zavedeniu a vykonávaniu triedeného zberu komunálnych odpadov.

V písmene g) sa ustanovuje výnimka z povinnosti zbierať najmenej dvakrát do roka objemný odpad a odpad s obsahom škodlivín, ak ide o obec do 5000 obyvateľov, ktorá má zriadený zberný dvor.

Novelou zákona od 1. 1. 2018 sa písmeno g) upravuje. V zmysle § 81 ods. 1 je obec zodpovedná aj za nakladanie s drobným stavebným odpadom. Obec určí, či zavedie množstevný zber alebo zber podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka.

Novela taktiež dopĺňa písmeno i). Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, ustanovila povinnosť obcí zabezpečiť kompostovacie zásobníky, avšak nezabezpečila aj povinnosť osvety občanov v prípade kompostovania a v tejto súvislosti je potrebné, aby obce zabezpečovali aj osvetu a informovanie občanov o kompostovaní. Obec je povinná zabezpečiť občanom aj zberné nádoby.

S účinnosťou od 1. 7. 2020 sa upravuje písmeno c). Znenie zákona o odpadoch bolo potrebné upraviť formuláciu tak, aby zo strany obce bolo zabezpečené zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov. Ciele zberu ustanovené v prílohe č. 3a má predovšetkým plniť výrobca prostredníctvom OZV. Zároveň sa viacvrstvové kombinované materiály nahrádzajú pojmom kompozitné v súlade s § 52 ods. 29 a transpozíciou smernice o obaloch.

Novelou sa od 1. 1. 2021 upravuje písmeno h). Ustanovenie sa dopĺňa s cieľom podpory praktického uplatňovania a zavádzania princípov predchádzania vzniku odpadu na miestnej úrovni. Na webovom sídle MŽP SR budú zverejnené príklady opatrení na predchádzanie vzniku odpadu a na podporu opätovného používania výrobkov na miestnej úrovni, ktoré budú môcť obce využiť pri plánovaní uvedených opatrení. Uvedená zmena sa zavádza aj v súvislosti s novým Programom predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025 a v nadväznosti na čl. 29 rámcovej smernice.

(8) Obec vo všeobecne záväznom nariadení upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o:

a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,

b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,

c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,

d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,

e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu:

1. elektroodpadov z domácností,

2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,

3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,

4. veterinárnych liekov a humánnych liekov, nespotrebovaných fyzickými osobami, a zdravotníckych pomôcok,

5. jedlých olejov a tukov,

f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,

g) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,

h) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,

i) prevádzkovaní zberného dvora,

j) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,

k) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s odsekom 21 pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.


K odseku 8

Zákon taxatívne upravuje, čo má obec vo všeobecne záväznom nariadení obce regulovať. Uvedené podrobnosti vyplývajú najmä zo zodpovednosti obce vo vzťahu k nakladaniu ku komunálnemu odpadu, drobnému stavebnému odpadu, vytriedeným zložkám komunálneho odpadu, objemnému odpadu, biologicky rozložiteľnému odpadu, nahlasovaniu „čiernych skládok”, prevádzkovaniu zberného dvora, atď. Pre uplatňovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov je dôležité, že sa v písmene e) obci menovite ukladá, ktoré zložky komunálnych odpadov je obec povinná výslovne vo VZN uvádzať. Pre odpad z obalov sa ustanovuje, že tieto treba vo VZN upraviť vo väzbe na zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi. Vo vzťahu k zberu humánnych a veterinárnych liekov obec vo všeobecne záväznom nariadení len informuje o tom, kde sa tieto lieky majú odovzdať, keďže miesta ich zberu upravujú predpisy z oblasti zdravotníctva.

Podľa prechodných ustanovení § 135 ods. 15 je obec povinná zosúladiť svoje VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi s požiadavkami nového zákona do 31. júna 2016.

Obec vo svojom všeobecne záväznom nariadené upraví ďalšie miesta, kde môže konečný používateľ odovzdať odpadové pneumatiky v rámci spätného zberu. Takýmto miestom môže byť napríklad zberný dvor alebo aj iné miesta, ktoré určí obec.

(9) Pôvodca komunálnych odpadov okrem skutočností podľa odseku 1 písm. b) je povinný:

a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce,

b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,

c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,

d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.


K odseku 9

Povinnosť dodržiavať všeobecne záväzné nariadenie obce vyplýva z jeho podstaty ako prameňa práva v obci. Zákon výslovne ustanovuje pre pôvodcov komunálneho odpadu povinnosť pri nakladaní s týmto odpadom dodržiavať všeobecné záväzné nariadenie príslušnej obce. Výslovne sa ustanovujú základné povinnosti pôvodcu, bez ktorých plnenia by nemohol systém zberu komunálnych odpadov fungovať.

(10) Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu, a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu.108)


K odseku 10

Významným nástrojom obce pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi je systém financovania tejto činnosti. Ak je obec zodpovedná za nakladanie s uvedenými odpadmi, musí mať možnosť disponovať s finančnými prostriedkami na túto činnosť, preto bol ustanovený miestny poplatok. Miestny poplatok bližšie upravuje zákon č. 582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Použitie miestneho poplatku je účelovo viazané len na nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a nie je možné ho použiť na iné oblasti životného prostredia. Obec musí pri určovaní výšky miestneho poplatku mať na zreteli náklady spojené so zberom, prepravou a zneškodnením všetkých tých komunálnych odpadov, za ktoré je zodpovedná.

Od 1. 1. 2018 sa odsek dopĺňa. Zmena ustanovenia súvisí s požiadavkou z aplikačnej praxe v súvislosti so spoplatnením drobného stavebného odpadu aj iným spôsobom, ako je množstvový zber.

(11) Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore, znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v tejto obci.


K odseku 11

Rozšírená zodpovednosť výrobcov, ktorou výrobcovia preberajú aj finančnú zodpovednosť za odpad z vyhradených výrobkov, sa nutne musí premietnuť aj do systému financovania nakladania s komunálnym odpadom v obciach. Ak majú výrobcovia financovať triedený zber a ďalšie nakladanie s vyhradenými prúdmi odpadov, bolo potrebné ustanoviť jednoznačnú deliacu čiaru medzi financovaním zo strany výrobcov a zo strany obcí. Najťažšie bolo nájsť túto deliacu čiaru vo vzťahu ku kvalite triedeného zberu. Podľa ustanovení zákona financujú výrobcovia náklady triedeného zberu vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore. Avšak náklady spôsobené nedôsledným triedením znášajú obce. Kontrolovať dôslednosť triedenia zložiek odpadu pri odpadoch z obalov (pri iných zložkách je odlišný systém zberu v obciach) je podľa § 59 ods. 5 písm. b) oprávnená tá OZV, s ktorou má obec uzavretú zmluvu. Zákon ustanovuje percento nečistôt, ktoré sa považuje za únosné, a tým je znečistenie do 50 %. Predpokladá sa, že podrobnosti si dohodnú OZV a obec v zmluve. V prípade, ak obec neuskutoční zmeny, ktoré jej odporučí OZV podľa § 59 ods. 8 a OZV jej bude uhrádzať len obvyklé náklady, rozdiel nákladov zahrnie obec do miestneho poplatku. Návrh zákona je formulovaný striktne, teda obec je povinná tieto náklady premietnuť do miestneho poplatku. Spôsob a podmienky úhrady nákladov uhrádzaných obcou podľa § 59 ods. 8 musí byť riešený aj v zmluve obce a toho, kto na jej území vykonáva zber – pozri odsek 14.

(12) Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad108) vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným staveným odpadom vrátane nákladov uvedených v odseku 10. Do miestneho poplatku obec nemôže zahrnúť náklady uvedené v odseku 11. Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady použije obec výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.


K odseku 12

Pôvodne bol odsek 12 navrhovaný ako povinnosť obce ustanoviť miestny poplatok tak, aby pokrýval všetky náklady obce na zmesový odpad a DSO, ale počas medzirezortného pripomienkového konania bola formulácia zmiernená na slová „obec ustanoví” s tým, že obec môže doplácať na zmesové komunálne odpady, resp. na DSO aj z iných zdrojov. Obci sa výslovne zakazuje premietnuť do miestneho poplatku len náklady spojené s triedeným zberom vyhradených prúdov odpadov.

(13) Vykonávať na území obce zber vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber, zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadu a na zber oddelene vyzbieraného odpadu z iných zdrojov.


K odseku 13

Na území obce vykonávať zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vrátane mobilného zberu s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne na území obce môže len ten, kto má zmluvu s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama.

Od 1. 1. 2018 sa výnimka z povinnosti mať uzatvorenú zmluvu s obcou rozširuje aj pre zberné miesta elektroodpadu. Ten, kto bude vykonávať spätný zber použitých batérií a akumulátorov a elektroodpadu alebo zber prostredníctvom zberného miesta použitých batérií a akumulátorov a elektroodpadu, nemusí mať uzatvorenú zmluvu s obcou.

(14) Zmluva medzi obcou a tým, kto na jej území vykonáva triedený zber komunálnych odpadov pre zložku papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať aj spôsob preukazovania vyzbieraných množstiev týchto odpadov a spôsob a podmienky úhrady nákladov uhrádzaných obcou podľa § 59 ods. 8.


K odseku 14

Toto ustanovenie sa viaže na § 59 ods. 8, teda na prúd odpadov z obalov z komunálnych odpadov a spolu s nimi zbieraných neobalových výrobkov. Ustanovuje sa, že obec je povinná v zmluve, ktorú má uzavretú s každým subjektom, ktorý vykonáva na jej území triedený zber komunálneho odpadu (v tomto prípade odpadov z obalov a neobalových výrobkov) dohodnúť aj podmienky úhrady nákladov v prípade, ak sa obec nezhodne s OZV a bude sama obec znášať náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov.

Nakoľko jednou z povinností obce je aj zabezpečenie zavedenia a vykonávania triedeného zberu pre zložku viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, ustanovujú sa podrobnosti uzatvárania zmluvy medzi obcou a subjektom, ktorý vykonáva triedený zber tejto zložky na území obce.

S účinnosťou od 1. 1. 2023 sa do náležitostí zmluvy medzi obcou a tým, kto na jej území vykonáva triedený zber komunálnych odpadov pre zložku papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky dopĺňa aj požiadavka na uvedenie spôsobu preukazovania vyzbieraných množstiev týchto odpadov.

(15) Obec v zmluve podľa odseku 13 podrobne upraví spôsob a podmienky zberu a prepravy odpadov uvedených v odseku 13 tak, aby boli v súlade s platným programom kraja a so všeobecne záväzným nariadením obce podľa odseku 8. Zmluva sa uzatvára na určitý čas, najviac na 5 rokov alebo na dobu neurčitú s výpovednou dobou obvykle 12 mesiacov.


K odseku 15

Zmluva medzi tým, kto na území obce nakladá s komunálnym odpadom alebo drobným stavebným odpadom sa má uzatvoriť na určitý čas, pričom zákon odporúča 5 rokov alebo na dobu neurčitú s výpovednou dobou obvykle 12 mesiacov. Obec v zmluve upraví spôsob a podmienky zberu a prepravy tak, aby boli v súlade s platným programom obce a so všeobecne záväzným nariadením obce. Zosúladenie existujúcich zmlúv s novým zákonom je riešené v prechodných ustanoveniach v § 135 ods. 14.

(16) Obec je oprávnená požadovať potrebné informácie na plnenie povinností podľa § 14 ods. 1 písm. f) a g) od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce.


K odseku 16

Na obec sa vzťahujú vo väzbe na komunálne odpady a drobné stavebné odpady povinnosti držiteľa odpadu vrátane povinnosti viesť evidenciu o odpadoch, za ktoré zodpovedá (vznikajú na jej území), a ohlasovať z nej ustanovené údaje. Väčšinu potrebných údajov bude mať obec k dispozícii vo väzbe na zmluvy s osobami, ktoré na území obce vykonávajú zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie. Tieto ustanovenia ju oprávňujú žiadať informácie aj od iných osôb, napr. prevádzkovateľa kuchyne.

(17) Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.


K odseku 17

Ustanovuje sa informačná povinnosť prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a držiteľa drobného stavebného odpadu alebo toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce.

(18) Ak obec zavedie na svojom území alebo jeho časti množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov alebo pre niektoré kategórie pôvodcov komunálnych odpadov, je povinná umožniť pôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa tento zber týka:

a) individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcou podľa odseku 9 písm. d), pričom pri iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch môže byť tento interval aj dlhší ako 14 dní, alebo

b) výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch možností, ktoré ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení podľa odseku 8; ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa tí nedohodnú, rozhodne obec.


K odseku 18

Z praxe sa ukázala potreba jednoznačne vymedziť pojem množstvový zber (pozri § 80 ods. 8), ktorého znakom je:

- platenie miestneho poplatku vo výške priamo úmernej množstvu odpadu vyprodukovaných pôvodcom za daný čas,

- individuálne určenie intervalu odvozu z miesta určeného obcou,

- výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch možností, ktoré musí ustanoviť obec vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Individuálne určenie intervalu odvozu znamená, že pôvodca si môže vybrať interval odvozu z možností, ktoré sa v rámci systému zberu v obci uplatňujú. Obec môže zaviesť množstvový zber pre všetkých pôvodcov v obci alebo len pre niektoré kategórie.

Obec je povinná zaviesť množstvový zber pre tú právnickú osobu alebo podnikateľa, ktorí o to požiadajú a splnia podmienky stanovené zákonom.

(19) Obec, na ktorej území nie je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, je na základe žiadosti povinná zaviesť množstvový zber u takej právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, ktorý preukáže, že:

a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,

b) komunálne odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred