dnes je 31.5.2023

Input:

§ 81 - Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

1.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2 § 81 - Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


§ 81

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

(1) Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá:

a) obec, ak ide o:

1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,

2. zmesový odpad z iných zdrojov,

3. drobný stavebný odpad,

b) ako pôvodca odpadu fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba , ak ide o:

1. oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,

2. elektroodpad a použité batérie a akumulátory,

3. oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov.


K odseku 1

Predmetné ustanovenie upravuje, za ktoré komunálne odpady vyprodukované na území obce zodpovedá obec a za ktoré komunálne odpady ako pôvodca odpadu