dnes je 1.10.2022

Input:

§ 83 - Prevádzkovateľ kuchyne

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4 § 83 - Prevádzkovateľ kuchyne

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 83

Prevádzkovateľ kuchyne

(1) Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.


Komentár k odseku 1

Zákon ustanovuje, kto je zodpovedný za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom. Aj keď ide o komunálny odpad, pochádza k podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa kuchyne, preto za nakladanie s ním nemá zodpovednosť obec, ale prevádzkovateľ kuchyne.

(2) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16 vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.


Komentár k odseku 2

Ide o úpravu účinnú od 1. 1. 2021. Prevádzkovateľovi kuchyne je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný