dnes je 25.7.2024

Input:

§ 86 - Námietky

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3 § 86 – Námietky

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 86

Námietky

(1) Ministerstvo môže uplatniť námietky117) voči oznámeniu o preprave odpadu určeného na zneškodnenie a voči oznámeniu o preprave odpadu určeného na zhodnotenie.


Komentár k odseku 1

V súlade s čl. 11 a 12 nariadenia č. 1013/2006 sa ustanovuje možnosť vznesenia námietok voči preprave odpadu (t. j. zakázať prepravu odpadov).

(2) Ak ministerstvo uplatňuje námietky,117) vychádza zo záväznej časti programu Slovenskej republiky.


Komentár k odseku 2

Ak ministerstvo uplatňuje námietky, vychádza zo záväznej časti programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a zo zistených skutočností či oznamovateľ, príjemca alebo osoba oprávnená konať v mene oznamovateľa alebo príjemcu sa dopustil nezákonného konania.

(3) Ministerstvo môže zakázať cezhraničný pohyb odpadov, ak oznamovateľ, príjemca alebo osoba