dnes je 24.7.2024

Input:

89/2024 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

89/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 11. decembra 2023
o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 105 ods. 3 písm. c), f), g), i), k), l), n), y) a ab) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Vedenie evidencie a evidenčná povinnosť
(1) Na účely vedenia evidencie sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.1)
(2) Evidencia odpadov pre všetky kategórie odpadov sa vedie podľa druhov alebo poddruhov bez obmedzenia množstva, na evidenčnom liste odpadu podľa prílohy č. 1 priebežne, najmenej raz za mesiac v elektronickej podobe.
(3) Evidencia odpadov sa vedie priebežne, za každé miesto výskytu odpadu a za každú činnosť samostatne podľa prílohy č. 1.
(4) Evidencia odpadov podľa odseku 2 sa uchováva v elektronickej podobe najmenej päť rokov.
(5) Pri evidencii nebezpečného odpadu sa priraďuje ku každému druhu nebezpečného odpadu aj ypsilonový kód podľa osobitného predpisu.2) Ak možno k jednému druhu nebezpečného odpadu priradiť viac ypsilonových kódov, priraďuje sa ten ypsilonový kód, ktorý je rozhodujúci vzhľadom na nebezpečné vlastnosti odpadu.
§ 2
Prvé prevzatie odpadu
Prvým prevzatím odpadu na účely zasielania elektronického súboru do informačného systému odpadového hospodárstva (ďalej len „informačný systém”) sa rozumie prevzatie odpadu
a) zariadením na zber alebo výkup odpadu, ak je odpad odovzdávaný pôvodcom odpadu,
b) zariadením na zhodnocovanie odpadu, ak je odpad odovzdávaný pôvodcom odpadu,
c) zariadením na zneškodňovanie odpadu, ak je odpad odovzdávaný pôvodcom odpadu,
d) obchodníkom, ak je odpad odovzdávaný pôvodcom odpadu,
e) dopravcom odpadu pre vlastnú potrebu,
f) osobou vykonávajúcou zber odpadu bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadu,
g) obcou, ak vykonáva zber odpadu sama.
§ 3
Priradenie identifikátora
(1) Na vedenie evidencie má miesto výskytu odpadu priradený identifikátor adresy miesta výskytu odpadu.
(2) Na identifikovanie každého miesta výskytu odpadu povinnej osoby sa používa priradený identifikátor, ktorým je
a) identifikačné číslo organizácie povinnej osoby pridelené podľa osobitného predpisu,3) ak sa adresa miesta výskytu odpadu zhoduje s adresou sídla alebo miestom podnikania povinnej osoby, alebo
b) identifikátor miesta výskytu odpadu pridelený automaticky informačným systémom pri zaevidovaní miesta výskytu odpadu.
(3) Každé miesto výskytu odpadu sa identifikuje pomocou priradeného identifikátora. Ak je identifikátor pridelený podľa odseku 2 písm. b), použije sa tento identifikátor.
§ 4
Ohlasovanie evidencie, elektronické súbory a elektronické služby [k § 14 ods. 1 písm. f), g) a ods. 4 zákona]
(1) Údaje z evidencie sa poskytujú formou elektronického
a) ohlásenia prostredníctvom informačného systému osobou vykonávajúcou zneškodňovanie odpadu podľa § 3 ods. 16 zákona a držiteľom autorizácie podľa § 89 ods. 1 zákona,
b) súboru prostredníctvom informačného systému osobou vykonávajúcou zber odpadu podľa § 3 ods. 5 zákona, osobou