Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

§ 89 - Autorizované činnosti a udelenie autorizácie

14.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.1 § 89 - Autorizované činnosti a udelenie autorizácie

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 89

Autorizované činnosti a udelenie autorizácie

(1) Autorizácia je udelenie oprávnenia

a) podnikateľovi na výkon niektorej z činností spracovania odpadu (ďalej len „autorizácia na spracovateľskú činnosť”), a to na

1. spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,

2. zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov,

3. spracovanie starých vozidiel,

4. spracovanie elektroodpadu,

5. prípravu na opätovné použitie elektroodpadu,

b) právnickej osobe na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len „autorizácia na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov”) alebo tretej osobe (ďalej len „autorizácia na činnosť tretej osoby”),

c) výrobcovi vyhradeného výrobku na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „autorizácia na činnosť individuálneho plnenia povinností”).


k odseku 1

Rozlišujú sa tri druhy autorizácií. Autorizácia na spracovateľskú činnosť vychádza z doteraz platného stavu, pričom sa doplnila autorizácia na činnosť prípravy na opätovné použitie pre elektroodpady a použité batérie a akumulátory. Novou je autorizácia na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov a tretej osoby, ktorej udelenie je podmienkou výkonu činnosti právnickej osoby ako organizácie zodpovednosti výrobcov a tretej osoby a ďalej autorizácia na činnosti individuálneho plnenia povinností, ktorá sa udeľuje výrobcovi vyhradeného výrobku, ktorý plní vybrané povinnosti individuálne.

(2) Činnosti uvedené v odseku 1 sa vykonávajú len na základe autorizácie udelenej ministerstvom.

(3) Autorizáciu ministerstvo udeľuje na dobu určitú, najviac na päť rokov; v prípade autorizácie podľa odseku 1 písm. b) tak, aby doba platnosti uplynula k 31. decembru kalendárneho roka.


k odsekom 2 a 3

Činnosti uvedené v odseku 1 sa môžu vykonávať len na základe autorizácie udelenej ministerstvom. Všetky druhy autorizácií sa udeľujú na dobu určitú. V prípade autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov sa vyžaduje, aby koniec platnosti tejto autorizácie pripadol na 31. december príslušného kalendárneho roka za dodržania maximálnej doby, na akú je autorizáciu

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: