Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

§ 90 - Podmienky udelenia autorizácie

18.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.2 § 90 - Podmienky udelenia autorizácie

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


§ 90

Podmienky udelenia autorizácie

(1) Podmienkou udelenia autorizácie na spracovateľskú činnosť fyzickej osobe - podnikateľovi je:

a) bezúhonnosť,

b) trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo bydlisko v niektorom z členských štátov alebo v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru,

c) ustanovenie odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť, ak ňou nie je sám žiadateľ o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť alebo jeho zodpovedný zástupca,122)

d) technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu autorizovanej spracovateľskej činnosti,

e) zabezpečenie systému zmluvných vzťahov.

(2) Podmienkou udelenia autorizácie na spracovateľskú činnosť právnickej osobe je:

a) bezúhonnosť právnickej osoby a osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,

b) sídlo alebo organizačná zložka na území Slovenskej republiky,

c) ustanovenie odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť,

d) technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu autorizovanej spracovateľskej činnosti,

e) zabezpečenie systému zmluvných vzťahov.

(3) Podmienkou udelenia autorizácie podľa § 89 ods. 1 písm. b) je:

a) v prípade organizácie zodpovednosti výrobcov:

1. bezúhonnosť právnickej osoby a osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,

2. sídlo na území Slovenskej republiky,

3. splnenie podmienok ustanovených v § 28 ods. 1 až 3 a 6,

b) v prípade tretej osoby:

1. bezúhonnosť tretej osoby a bezúhonnosť osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,

2. miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky,

3. oprávnenie na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov.

(4) Podmienkou udelenia autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností výrobcovi vyhradeného výrobku je:

a) bezúhonnosť výrobcu a štatutárneho orgánu alebo jeho členov,

b) miesto podnikania, sídlo alebo organizačná zložka na území Slovenskej republiky,

c) splnenie podmienok ustanovených v § 29 ods. 3.


Komentár k odsekom 1 až 4

Podmienky udelenia autorizácie sa rozdeľujú podľa druhu autorizácie, o udelenie ktorej sa žiada a podľa postavenia žiadateľa. Z doteraz platného stavu preberajú podmienky udelenia autorizácie na spracovateľskú činnosť fyzickej osobe - podnikateľovi  a podnikateľovi – právnickej osobe (odseky 1 a 2). Novou podmienkou, ktorá sa oproti doteraz platnému stavu dopĺňa, je požiadavka zabezpečenia systému zmluvných vzťahov, ktorá bude podrobnejšie upravená vo vykonávacom predpise.

Udelenie autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov a autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností je priamo prepojené s požiadavkou vytvorenia, prevádzkovania a udržiavania funkčného systému združeného, resp. individuálneho nakladania s prúdom odpadu.

(5) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin proti životnému prostrediu.118) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona poskytne žiadateľ údaje

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: