dnes je 2.12.2022

Input:

§ 93 - Zmena autorizácie

1.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.5 § 93 - Zmena autorizácie

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


§ 93

Zmena autorizácie

(1) Držiteľ autorizácie je povinný požiadať ministerstvo o každú zmenu údajov uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie a oznámiť zmenu osobných údajov fyzickej osoby – podnikateľa, osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu alebo osobných údajov zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, a to do 30 dní od vzniku zmeny. Pri zmene štatutárneho orgánu alebo osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu podľa § 90 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a), sa preukazuje bezúhonnosť.


Komentár k odseku 1

Ustanovenie sa upravuje v nadväznosti na zmeny v § 91. Naďalej ostáva zachovaná povinnosť žiadateľa o autorizáciu ohlasovať zmeny v osobných údajoch ministerstvu, ale nebude potrebné požiadať o zmenu rozhodnutia, a teda ani uhrádzať správny poplatok, čím sa zníži ekonomická