dnes je 29.3.2020
Input:

§ 93 - Zmena autorizácie

26.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.5 § 93 - Zmena autorizácie

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 93

Zmena autorizácie

(1) Držiteľ autorizácie je povinný ministerstvu oznámiť každú zmenu údajov uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie a zmenu osobných údajov fyzickej osoby – podnikateľa, osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu alebo osobných údajov zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, a to do 30 dní od vzniku zmeny. Pri zmene štatutárneho orgánu alebo osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu podľa § 90 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a), sa preukazuje bezúhonnosť.


Komentár k odseku 1

Ustanovenie sa upravuje v nadväznosti na zmeny v § 91. Naďalej ostáva zachovaná povinnosť žiadateľa o autorizáciu ohlasovať zmeny v osobných údajoch ministerstvu, ale nebude potrebné požiadať o zmenu rozhodnutia, a teda ani uhrádzať správny poplatok, čím sa zníži ekonomická záťaž keďže v prípade právnických osôb k takýmto zmenám bežne dochádza aj viackrát do roka. Ustanovenie bolo potrebné doplniť nakoľko v súčasnosti bezúhonnosť žiadateľ preukazuje len pri žiadosti o udelenie autorizácie a pri žiadosti o jej predĺženie, avšak v prípade, že sa zmení štatutárny orgán zákon neustanovuje povinnosť preukazovať bezúhonnosť nových osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom resp. jeho členmi.

(2) Ministerstvo na základe oznámenia podľa odseku 1 alebo z vlastného podnetu rozhodnutie o udelení autorizácie zmení, ak

a) ide o zmenu obchodného mena, sídla, miesta podnikania alebo osobných údajov uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie a tieto údaje nie sú v súlade so skutočným stavom,

b)