dnes je 29.3.2020
Input:

§ 94a - Registrácia koordinačného centra

26.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.6.1 § 94a - Registrácia koordinačného centra

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 94a

Registrácia koordinačného centra

(1) Žiadosť o zápis do Registra koordinačných centier podáva žiadateľ písomne ministerstvu.


Komentár k odseku 1

Ustanovenie § 94a je účinné od 1. 1. 2018. V súvislosti so zriadením inštitútu koordinačných centier je nevyhnuté v zákone upraviť podmienky registrácie koordinačného centra a podmienky jeho zrušenia. KC registruje MŽP SR na základe žiadosti.

(2) Žiadosť o zápis do Registra koordinačných centier obsahuje:

  1. názov a sídlo koordinačného centra,
  2. zmluvu o založení koordinačného centra,
  3. štatút a organizačnú štruktúru,
  4. písomný súhlas každej prihlásenej osoby podľa § 31 ods. 4alebo každej určenej osoby podľa § 31 ods. 5 so založením koordinačného centra.


Komentár k odseku 2

Zákon stanovuje povinné obsahové náležitosti žiadosti o zápis do registra KC. Ide o údaje nevyhnutne potrebné pre posúdenie žiadosti a rozhodnutie o nej. Postup v prípade neúplnej žiadosti upravuje odsek 3.

(3) Ak je žiadosť o zápis do Registra koordinačných centier neúplná, ministerstvo vyzve žiadateľa na jej doplnenie. Ak v určenej lehote žiadateľ žiadosť nedoplní, ministerstvo zápis do Registra koordinačných centier nevykoná.


Komentár k odseku 3

Prvým krokom MŽP SR v prípade neúplnej žiadosti je výzva na jej doplnenie. Zákon nestanovuje dĺžku lehoty na jej doplnenie, MŽP SR by ju malo určiť tak, aby bolo možné chýbajúcu časť žiadosti objektívne doplniť. Ak sa tak nestane, zákon ukladá MŽP SR zápis do registra KC nevykonať.

(4) Ministerstvo vykoná zápis do Registra koordinačných centier, ak žiadateľ predloží úplnú žiadosť a splní podmienky podľa § 31 ods. 3 až