dnes je 2.12.2022

Input:

§ 94b - Výmaz koordinačného centra

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.6.2 § 94b - Výmaz koordinačného centra

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 94b

Výmaz koordinačného centra

(1) Ministerstvo vykoná do troch mesiacov výmaz koordinačného centra z Registra koordinačných centier, ak:

  1. koordinačné centrum o to požiada,
  2. koordinačné centrum opakovane poruší povinnosti podľa § 31 ods. 11 písm. a) až d), g) a k),
  3. koordinačné centrum predložilo ministerstvu nepravdivé údaje v žiadosti podľa § 94a ods. 3,
  4. koordinačné centrum poruší povinnosť podľa § 31 ods. 11 písm. q) .


Komentár k odseku 1

Ustanovenie o výmaze KC je účinné od 1. 1. 2018. V súvislosti so zriadením inštitútu koordinačných centier je nevyhnuté v zákone upraviť podmienky registrácie koordinačného centra a podmienky jeho zrušenia. Zákon ustanovuje prípady, kedy MŽP SR vymaže KC a lehotu na výmaz.

Písmeno d) sa dopĺňa s účinnosťou od 1. 7. 2020.

(2) Ministerstvo zašle koordinačnému centru oznámenie o výmaze z