Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

§ 99 - Vyjadrenia

9.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4 Štvrtý oddiel

8.4.1 § 99 - Vyjadrenia

§ 99

Vyjadrenia

(1) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa vyjadrujú k

a) zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, alebo k ich zmenám ako podklad na udelenie súhlasu podľa osobitného predpisu,)

b) výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to

1. k dokumentácii v územnom konaní,)

2. k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní,) ak sa neuskutočnilo územné konanie,

3. k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby,)

4. k dokumentácii v konaní o povolení terénnych úprav,) ak sa pri ich uskutočňovaní predpokladá použitie stavebného odpadu a odpadu z demolácie podľa § 77 ods. 1,

5. k dokumentácii v kolaudačnom konaní,)

c) pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi,

d) prepusteniu odpadov, ktoré vznikli pri spracovaní dovezeného materiálu v colnom režime aktívneho zušľachťovacieho styku, do colného režimu voľný obeh v Slovenskej republike,)

e) dokumentácii alebo plánu likvidácie banských diel a lomov a k plánu likvidácie starých banských diel predkladaných v konaní o povolení banskej činnosti,) ak sa pri likvidácii banských diel alebo starých banských diel plánuje použitie

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: