Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

§ 99 - Vyjadrenia

20.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4 Štvrtý oddiel

8.4.1 § 99 - Vyjadrenia

Verlag Dashöfer


§ 99

Vyjadrenia

  • Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa vyjadrujú k

a) zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, alebo k ich zmenám ako podklad na udelenie súhlasu podľa osobitného predpisu,127)

b) výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to

1. k dokumentácii v územnom konaní, okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb 128)

2. k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní,129) ak sa neuskutočnilo územné konanie, okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb

3. k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby,130)

4. k dokumentácii v konaní o povolení terénnych úprav,131) ak sa pri ich uskutočňovaní predpokladá použitie stavebného odpadu a odpadu z demolácie podľa § 77 ods. 1,

5. k dokumentácii v kolaudačnom konaní,132)

c) pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi,

d) prepusteniu odpadov, ktoré vznikli pri spracovaní dovezeného materiálu v colnom režime aktívneho zušľachťovacieho styku, do colného režimu voľný obeh v Slovenskej republike,133)

e) územnoplánovacej dokumentácii pri jej prerokovaní.135)

  • Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva má v konaniach uvedených v odseku 1 postavanie dotknutého orgánu; vyjadrenia, ktoré sú výsledkom uvedených konaní, sa považujú za záväzné stanovisko.


Predmetné odseky preberajú ustanovenia § 16 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v plnom rozsahu.

Novelou zákona od 1.1.2018 sa v odseku 1 v prvom a druhom bode na konci

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: