Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

§ 99 - Vyjadrenia

3.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4 Štvrtý oddiel

8.4.1 § 99 – Vyjadrenia

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 99

Vyjadrenia

  • Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa vyjadrujú k:

a) zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, alebo k ich zmenám ako podklad na udelenie súhlasu podľa osobitného predpisu,127)

b) výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to:

1. k dokumentácii v územnom konaní, okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb, 128)

2. k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní,129) ak sa neuskutočnilo územné konanie, okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb,

3. k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby,130)

4. k dokumentácii v konaní o povolení terénnych úprav,131) ak sa pri ich uskutočňovaní predpokladá použitie stavebného odpadu a odpadu z demolácie podľa § 77 ods. 1,

5. k dokumentácii v kolaudačnom konaní,132)okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb,

c) pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi,

d) prepusteniu odpadov, ktoré vznikli pri spracovaní dovezeného materiálu v colnom režime aktívneho zušľachťovacieho styku, do colného režimu voľný obeh v Slovenskej republike,133)

e) územnoplánovacej dokumentácii pri jej prerokovaní.135)

  • Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva má v konaniach uvedených v odseku 1 postavanie dotknutého orgánu; vyjadrenia, ktoré sú výsledkom uvedených konaní, sa považujú za záväzné stanovisko.


Predmetné odseky preberajú ustanovenia § 16 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v plnom rozsahu.

Novelou zákona od 1. 1. 2018 sa v odseku 1 v prvom a druhom bode na konci pripájajú tieto slová: „okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb“. Ide o vyňatie výnimky z povinnosti vydávania vyjadrení okresným úradom k dokumentácii v kolaudačnom konaní.

Od 1. 1. 2018 sa taktiež upravuje odsek 2. Z aplikačnej praxe vyplynula

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: