Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Charakteristika regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO) v zmysle platnej legislatívy

6.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.04.6.1 Charakteristika regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO) v zmysle platnej legislatívy

Ing. Juraj Poništ

Regionálny informačný systém o odpadoch (ďalej len RISO) je spravovaný strediskom ČMS Odpady (čiastkovým monitorovacím systémom), ktorý bol zriadený na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 442/1992 ako jeden zo systémov zameraných na monitorovanie stavu životného prostredia.

ČMS Odpady je v súčasnosti prevádzkovaný Slovenskou agentúrou životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Účel samotného RISO v sebe zahŕňa zber a spracovanie všeobecných údajov o vzniku a nakladaní s odpadmi. Údaje do systému RISO (zavedeného do prevádzky od 1995) sú zbierané prostredníctvom pracovísk okresných úradov, odborov starostlivosti o životné prostredie, ktoré sú základnými vstupnými miestami údajov.

Základným vykonávacím predpisom pre vedenie evidencie vzniku a nakladania s odpadmi a pre výkon plnenia ohlasovacích povinností je v súčasnosti vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len “evidenčná vyhláška“).

Rozdelenie odpadov na jednotlivé druhy odpadov určuje vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z., ktorý je plne kompatibilný s európskym katalógom odpadov.

Pôvodcovia, držitelia odpadov, sprostredkovatelia a obchodníci (povinné subjekty) vedú evidenciu a ohlasujú údaje z evidencie podľa § 14 ods. 1 písm. f) a písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch”).

Tieto hlásenia podávajú raz ročne za jednotlivé prevádzkarne územne príslušnému okresnému úradu. Pracovníci okresných úradov údaje z ohlásení vkladajú  online do systému RISO.
Informačný systém (jeho číselníky a štruktúra) sa priebežne upravuje v zmysle úprav platnej legislatívy. Možnosť autorizovaného prístupu k údajom v RISO majú pracovníci okresných úradov, Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) a MŽP SR.

Údaje o vzniku a nakladaní s komunálnymi odpadmi (odpady skupiny 20 podľa Katalógu odpadov) sú od roku 2005 v

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: