dnes je 17.4.2021

Input:

Činnosti, pri ktorých je potrebný súhlas štátnej správy odpadového hospodárstva

12.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.11.1 Činnosti, pri ktorých je potrebný súhlas štátnej správy odpadového hospodárstva

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Činnosti, pri ktorých je potrebný súhlas štátnej správy odpadového hospodárstva, sú podrobne uvedené § 97 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Udelenie súhlasu

Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na:

a) prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,

b) zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena a), a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c) okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a zhodnocovania odpadov vo vodných stavbách, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,

c) prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem:

  1. spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov,
  2. vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,
  3. zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton, a
  4. zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton,

d) prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) vrátane zberného dvora,

e) vydanie prevádzkového poriadku:

  1. zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
  2. zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton a zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton, a
  3. mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov,

f) nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení tohto odseku, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov,

g) zhromažďovanie nebezpečných odpadov pri pôvodcovi odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov,

h) zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením; v tom prípade sa ustanovenia písmen a) až c) nepoužijú,

i) zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich