dnes je 16.5.2021

Input:

Hlavné nevýhody mechanicko-biologickej úpravy odpadov

20.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04.1.2 Hlavné nevýhody mechanicko-biologickej úpravy odpadov

Ing. Juraj Poništ

Prečo začali vznikať zariadenia MBÚ?

Myšlienka zavádzania prevádzok s technológiou MBÚ (mechanicko-biologická úprava) vyplynula zo samotnej právnej úpravy. Novela zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2021 zakazuje zneškodňovať skládkovaním odpad, ktorý neprešiel úpravou okrem:

  1. inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možná,
  2. odpadu, pri ktorom by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia.

A toto bol hlavný dôvod, prečo možno v priebehu nasledujúcich rokov začnú vznikať MBÚ, ako zariadenia pre spracovanie predovšetkým zmesových komunálnych odpadov pomocou mechanickej úpravy a roztriedenie odpadov s následnou biologickou úpravou.

Prečo sa však nenechať strhnúť zhodou výrazov mechanicko-biologická úprava a úprava odpadov pred ich skládkovaním? Odpoveď ponúka nasledujúci článok.

Hlavné nevýhody MBÚ

I. Za 6 rokov prestanú byť MBÚ trendy

Začnem tou z môjho pohľadu najdôležitejšou nevýhodou – od 1. 1. 2027 MBÚ prestanú byť trendy, pretože sa stratia v konkurencii so spaľovňami. Prečo práve 1. 1. 2027? Odpoveďou je vyhláška č. 21/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.

Podľa tejto vyhlášky od 1. 1. 2027 na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať výstup z úpravy zmesového odpadu a objemný odpad, ak jeho výhrevnosť v sušine neprekročí hodnotu 6,5 MJ/kg.

To znamená, že ak MBÚ opustí odpad s vyššou výhrevnosťou, nemôže ísť ani po takejto úprave na skládku odpadov a musí byť zhodnotený energeticky – napr. spaľovne odpadu. V súčasnosti máme v SR 2 spaľovne komunálneho odpadu (v Bratislave a Košiciach). Možno predpokladať, že v nadväznosti na tento bod novely vyhlášky sa začnú v dohľadnej dobe budovať zariadenia na spaľovanie odpadu a MBÚ automaticky stratia opodstatnenie.

Niekto by mohol namietať, že možno MBÚ využiť aspoň do roku 2027. Len proces povoľovania EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) na takéto stavby trvá v SR minimálne 1 až 2 roky. K tomu treba prirátať obdobie, potrebné na vybudovanie samotného zariadenia. Podľa jedného zámeru MBÚ samotná výstavba trvá 10 mesiacov. Keď si k tomu prirátate papierovanie, vybavovanie, celý proces sa pokojne natiahne na 3 roky – hrubý odhad. A máme tu rok 2024, čiže tri roky do účinnosti novely vyhlášky o najvyššej úrovni výhrevnosti. Takže za tri roky, odkedy sa vám podarí postaviť MBÚ, jej samotná existencia je bez spaľovne odpadu pri prekročení danej výhrevnosti irelevantná.

II. MBÚ sú viazané na skládky

MBÚ sú schopné znížiť objem spracovávané odpadu, no