dnes je 16.5.2021

Input:

Hlavné výhody a nevýhody ZEVO

20.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04.1.6 Hlavné výhody a nevýhody ZEVO

Ing. Juraj Poništ

Stručný popis ZEVO s uvedením praktického príkladu

Skratka ZEVO znamená Zariadenie na energetické zhodnotenie odpadov (teraz hovoríme o komunálnych odpadoch, nie priemyselných). Na Slovensku sa takéto zariadenie nachádza v meste Bratislava a Košice. Keď si stručne popíšeme zariadenie na príklade Košického ZEVO:

Teplo vznikajúce termickým spracovaním odpadu sa zároveň využíva na výrobu elektrickej energie. Kondenzačná parná turbína s využiteľným výkonom 6 MW je schopná vyrobiť za rok maximálne 48 000 MWh elektrickej energie, ktorú spoločnosť predáva do rozvodnej siete. Počíta sa s odpadom v objeme 80 000 t/rok. Toto množstvo po prepočítaní predstavuje zneškodnenie odpadu v objeme 10 t/h. Kotol K1 vo vykurovacej sezóne zásobuje teplom mestskú vykurovaciu sieť s potenciálnym maximálnym výkonom 12 MWt.

Na ZEVO sa viažu výhody aj nevýhody, ktoré si bližšie popíšeme v nasledujúcich kapitolách.

Výhody ZEVO

1) % zhodnoteného odpadu

ZEVO vie energeticky zhodnotiť 100 % odpadu. Áno, vzniká pri tom škvara, ale tá sa môže použiť v stavebníctve. Už teraz sú vedené výskumy pre využitie popola a popolčeka zo ZEVO ako prímesí v stavebníctve porovnaním mechanických vlastností. Áno, škvara sa môže aj skládkovať, ale aspoň sa tu otvára možnosť pre jej využitie v stavebnom sektore.

2) Odklon od skládkovania v porovnaní s MBÚ

Zhodnotením odpadu technológiou ZEVO sa presekne prepojenie medzi zhodnotením a skládkovaním, nakoľko sa všetok zvyškový odpad využije. Naproti tomu pri zhodnotení odpadu v zariadení MBÚ (mechanicko-biologická úprava odpadu) vzniká biozložka (cca 55 %), ktorá po stabilizácii pravdepodobne skončí na skládke. Použitie ZEVO je preto v súlade s cieľom EÚ pre rok 2035 pre odklon od skládkovania na max 10 %.

3) Recyklácia kovového materiálu

Kovový materiál sa napriek vysokej teplote spaľovania neroztaví, a preto tvoria výstup zo ZEVO, ktorý je možné ďalej materiálovo recyklovať.

Nevýhody ZEVO

Žiadna technológia nemá iba plusy. Nič ideálne neexistuje ani v odpadovom hospodárstve. Preto si teraz spomenieme niektoré hlavné nevýhody ZEVO.

1) Investičné náklady

Výstavba ZEVO nie je v žiadnom prípade lacná záležitosť. Keď si pozrieme len projekt tretieho kotla v zariadení na energetické využitie odpadov OLO v Bratislave z decembra 2020, predpokladané investičné náklady predpokladali celkové investičné náklady a sú odhadované na 70 mil. eur, pričom 60 mil. eur predstavujú stroje a zariadenia a zvyšných 10 mil. eur sú stavebné práce. Rezerva na nepredvídané výdavky pri nákupe