Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Identifikačné listy nebezpečného odpadu

1.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4 Identifikačné listy nebezpečného odpadu

Ing. Peter Gallovič

Podľa Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 409/2002 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 129/2004 Z. z. sa odpady delia na dve kategórie:

  • ostatné odpady, označované písmenom „O“,

  • nebezpečné odpady, označované písmenom „N“.

Toto delenie odpadov, a teda zaradenie odpadu do jednej alebo druhej kategórie, má zásadný význam z pohľadu ďalšieho nakladania s ním.

Nároky na nakladanie s nebezpečným odpadom

Z legislatívy odpadového hospodárstva vyplývajú zvýšené nároky na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Najčastejšie sú to práve nebezpečné odpady, pri nesprávnom nakladaní s ktorými môže nastať ohrozenie alebo poškodenie životného prostredia alebo zdravia ľudí. Preto zákon o odpadoch stanovuje celý rad povinností, ktoré sa vzťahujú špeciálne len na túto kategóriu odpadu a ich účelom je zabrániť nežiaducim vplyvov týchto odpadov na životné prostredie.

Označovanie identifikačným listom

Okrem požadovaných súhlasov na nakladanie s nebezpečným odpadom, osobitných podmienok spôsobu nakladania s ním, napr. jeho oddeleného zhromažďovania, uloženia, zákazu

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: