Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vypĺňanie identifikačného listu

1.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1 Vypĺňanie identifikačného listu

Ing. Peter Gallovič

Formu a obsah identifikačného listu nebezpečného odpadu upravuje vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z. a jeho vzor je uvedený v prílohe č. 12.

Základné podmienky správneho vypĺňania

Pre zabezpečenie správnosti vypĺňania identifikačného listu nebezpečného odpadu je nutné dodržať niekoľko podmienok, a to:

 • úplne vyplniť všetky jeho body,

 • správne vyplniť body, t. j. uviesť pravdivé a zodpovedné informácie (vo vzťahu k druhu odpadu),

 • všetky údaje vyplniť čitateľne,

 • zabezpečiť zachovanie týchto údajov na liste aj pri pôsobení rôznych poveternostných podmienok.


Spôsob vypĺňania identifikačného listu nebezpečného odpadu:

 1. Názov odpadu:

  • uveďte presný názov odpadu podľa Katalógu odpadu

 2. Číslo odpadu:

  • uveďte správne a celé katalógové číslo odpadu podľa Katalógu odpadu

 3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:

  • uveďte aké fyzikálne a chemické vlastnosti tento odpad má, napr. či je tuhý, kvapalný, alebo pastovitý, či obsahuje organické látky, ropné látky, či je horľavý, karcinogénny a pod.

 4. Nebezpečné vlastnosti odpadu:

  • uveďte aké nebezpečné vlastnosti odpad má, napr. či je infekčný, výbušný, horľavý, toxický a pod. (príloha č. 4 zákona o odpadoch)

 5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:

  • uveďte spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania podľa príloh č. 2 a 3 zákona o odpadoch, napr. D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme, R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov a pod.

 6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch:

  • uveďte ako postupovať, napr. podľa havarijného plánu, dodržiavať predpisy požiarnej ochrany

 7. Ďalšie údaje:

  • uveďte napr. akým spôsobom sa má odpad skladovať – v akých nádobách, prípadne iné údaje, ktoré pôvodca považuje za potrebné zverejniť.

 8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):, Telefón:, Fax:

  • uveďte presné a pravdivé kontaktné údaje pôvodcu odpadu

 9. Spracoval:, Meno, Adresa organizácie:, Dátum:, Telefón:, Fax:, Podpis:

  • uveďte údaje o spracovateľovi tohto identifikačného listu nebezpečného odpadu, nezabudnite na podpis spracovateľa.

6.1 Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.:

 • uveďte ako manipulovať s odpadom napr. pri jeho rozsypaní (odpad zozbierať, určiť miesto, kde ho následne uložiť), pri rozliatí (odpadové oleje – miesto lokalizovať a zabrániť ďalšiemu úniku, uviesť aký

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: