Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 01

10.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.1 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 01

Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak

IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov

 

2. Kód odpadu: 01 04 07

 

3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:

Kalová suspenzia obsahujúca nebezpečné látky, najmä amoniak

 

4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka; HP5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický; HP 6 - Akútna toxicita; HP 14 – Ekotoxický

 

5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:

Odporúčaným spôsobom zhodnocovania je R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 a R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov, potom R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov,

Environmentálne prijateľným spôsobom zneškodňovania je D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia), potom D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.).

 

6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Pri úniku odpadu treba zabrániť kontaminácii pôdy, povrchových a podzemných vôd. Pri požiari nechajte oheň dohorieť a iba vodou ochladzujte okolie požiaru. V ochladzovaní pokračujte ešte dostatočne dlhú dobu po uhasení požiaru. Pri horení sa môžu vytvárať oxidy dusíka a pri teplotách nad 450°C môže vznikať aj vysoko horľavý vodík.

Vhodné ochranné rukavice (viton: hrúbka vrstvy 0,7 mm, doba iniciácie >480 min.), ochranný odev (Tychem/Tyvec/OPCH), dýchací prístroj.

 

6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Zastavte únik odpadu a odpadových vôd do okolitého prostredia. Obmedzte na minimum prienik odpadových látok do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd a do pôdy. Voda kontaminovaná amoniakom vytvára toxický a leptavý produkt. . Pri úniku vodných výluhov zasiahnuté miesto treba posypať sorpčnou látkou a potom ju vložiť do zbernej nádoby.

 

6.2. Vhodné hasiace prostriedky: vodná hmla, ľadová triešť, pena, prášok

 

6.3. Prvá pomoc: Pri vdýchnutí dymu pri požiari – vodou vypláchnite ústa a nos a zabezpečte odbornú lekársku pomoc.

Pri zasiahnutí očí – Okamžite vyplachujte oči so široko otvorenými viečkami pod tečúcou vlažnou vodou a vo vymývaní pokračujte pri nasilu otvorených viečkach až do príchodu lekára. Ak má postihnutý kontaktné šošovky, pred výplachom ich vyberte. Zabezpečte odbornú lekársku pomoc, v prípade kontaktu očí so skvapalneným plynom neodkladne, pretože pri omrznutí hrozí vážne poškodenie očí.

Pri poleptaní – Zasiahnutie miesta okamžite opláchnete dostatočným množstvom vody a odstráňte kontaminovaný odev a obuv. Kožu dôkladne, ale bez veľkého mechanického dráždenia umývajte veľkým množstvom vlažnej vody, najlepšie až do príchodu lekára, ale minimálne 20 minút. Pri vzniku omrzlín neodstraňujte primrzlé šatstvo a zasiahnuté miesto netrite, iba opláchnite. Poleptaná, prípadne omrznuté miesta, prekryte sterilným obväzom alebo čistou tkaninou.

 

7. Ďalšie údaje: Zberné miesto musí byť označené týmto listom a varovnými symbolmi.

 

8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo): Telefón: e-mail:

 

9. Spracoval:

Meno a priezvisko: Telefón:

Adresa organizácie: e-mail:

Dátum:

....................................................................................

Podpis, meno a priezvisko, odtlacok peciatky

 

1. Názov odpadu: vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olej

 

2. Kód odpadu: 01 05 05

 

3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:

Kaly rôznej konzistencie (tuhé, pastovité, tekuté) s viskozitou závislou od podielu vody (obsahu sušiny). Prítomné ropné látky sa vyznačujú nebezpečnými vlastnosťami, preto je odpad zaradený do kategórie N. Ropné látky predstavujú pestrú zmes uhľovodíkov rôznej chemickej štruktúry. Napriek tomu, že sú malo rozpustné vo vode, význame ovplyvňujú senzorické vlastnosti vody už v nepatrných koncentráciách 10−6 až 10−7 g l−1. Predovšetkým alkány, alkény, cyklány a aromáty sú pomerne ľahko metabolizovateľné, najmä za vhodných podmienok (prístup vzdušného kyslíka).

 

4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 - Horľavý; HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka; HP5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický; HP 14 - Ekotoxický; HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval. Z uhľovodíkov patriacich označovaných ako ropné látky sú najviac pre zdravie človeka nebezpečné nízkovriace aromatické uhľovodíky. Miera zdravotného rizika závisí aj od koncentrácie ropných látok v odpade a %-tuálneho zastúpenia jednotlivých typov uhľovodíkov v odpade.

 

5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:

Odporúčaným spôsobom zhodnocovania je R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) a Spaľovanie v spaľovniach vybavených na spaľovanie kalov a spĺňajúcich emisné limity (R1).

Environmentálne prijateľným spôsobom zneškodňovania je D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde) a D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov), príp. D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.). a D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia).

Kaly s obsahom ropných látok treba pred uložením na skládku stabilizovať za použitia anorganických zlúčenín tvoriacich s vodou hydroxid (Al4C3, CaC2, oxidy alkalických zemín, najmä CaO (pálené - mleté vápno), MgO alebo BaO

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: