Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 04

18.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.4 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 04

Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak

IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: Farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky

 

2. Kód odpadu: 04 02 16

 

3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:

Kvapalná, pastovitá alebo tuhá látka. Obsahuje mnoho rôznorodých organických a anorganických látok.

 

4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka; HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický HP 14 – Ekotoxický

 

5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:

Odporúčaným spôsobom zhodnocovania je činnosť R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) alebo R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.

Environmentálne prijateľným spôsobom zneškodňovania je D 10 Spaľovanie na pevnine, D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) a D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.)

 

6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.

 

6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Zasypať vhodným materiálom (VAPEX), nasýtený sorbent uložiť do uzatvárateľných obalov. Zabrániť úniku do vôd.

 

6.2. Vhodné hasiace prostriedky: prášok, pena, suché hasiace prostriedky

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: