Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 02

14.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.2 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 02

Ing. Matej Šiculiak

IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: Agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky

 

2. Kód odpadu: 02 01 08

 

3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:

Aplikačné zariadenia z neselektívnych listových herbicídov

 

4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka; HP 6 - Akútna toxicita HP 14 – Ekotoxický

 

5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:

Odporúčaným spôsobom zhodnocovania je činnosť R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.

Environmentálne prijateľným spôsobom zneškodňovania je D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia).

 

6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Zabráňte vniknutiu do kanalizácie a kontaminácii vodných zdrojov, odpadových vôd, pôdy a vegetácie. V prípade ak sa tomu nedá zabrániť, okamžite informujte kompetentné orgány (polícia, hasiči). V prípade úniku väčšieho množstva, zmes zachyťte. Kontaminované plochy pokryte vrstvou absorpčného materiálu. Kontaminovaný adsorbent uložte do vhodných zatvárateľných nádob a pred nasledujúcou likvidáciou ich uskladnite na vhodnom mieste.

 

6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Rozliatu zmes nechajte vsiaknuť do absorpčného materiálu (napríklad piesok, suchá zemina, vapex), vložte do označených obalov. Na odstránenie z podlahy a iných povrchov použite vlhkú handru. Do zatvárateľných označených nádob môžete tiež vložiť pomôcky použité na čistenie, zašpinené odevy a iné predmety. Ak je zmes rozliata na pôdu, zoškrabte cca 5 cm vrstvu a uložte ju do kontajneru a odpad odovzdajte oprávnenej firme na likvidáciu nebezpečného odpadu

 

6.2. Vhodné hasiace prostriedky: pena, CO2, chemický prášok.

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: