Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 04

10.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.4 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 04

Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak

Stiahnuť vzor


IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: Farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky   
2. Kód odpadu: 04 02 16   
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:Kvapalná, pastovitá alebo tuhá látka. Obsahuje mnoho rôznorodých organických a anorganických látok.   
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka; HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický HP 14 – Ekotoxický   
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:Odporúčaným spôsobom zhodnocovania je činnosť R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) alebo R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.Environmentálne prijateľným spôsobom zneškodňovania je D 10 Spaľovanie na pevnine, D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) a D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.)   
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.   
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Zasypať vhodným materiálom (VAPEX), nasýtený sorbent uložiť do uzatvárateľných obalov. Zabrániť úniku do vôd.   
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: prášok, pena, suché hasiace prostriedky   
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: