Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 03

16.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.3 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 03

Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak

IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: Bezhalogénované organické prostriedky na ochranu dreva

 

2. Kód odpadu: 03 02 01

 

3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:

Jedná sa o kvapalné odpady z prípravkov na ochranu dreva obsahujúce organické látky bez zlúčenín halogénov, ktoré môžu mať charakter jedov.

 

4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka; HP 6 - Akútna toxicita HP 14 – Ekotoxický,

 

5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:

Odporúčaným spôsobom zhodnocovania je činnosť R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.

Spsôsobom zneškodňovania uplatňovaným na Slovensku je činnosť D10 Spaľovanie na pevnine.

 

6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany..

 

6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Miesto lokalizovať a zabrániť ďalšiemu úniku, odpad zasypať absorpčným materiálom (napr. VAPEX). Odpad a absorpčný materiál následne umiestniť do nepriepustnej a uzatvárateľnej nádoby, ktorá je zabezpečená proti atmosférickým vplyvom.

 

6.2. Vhodné hasiace prostriedky: pena, suché hasiace prostriedky, práškové hasiace prostriedky.

 

6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou, po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri problémoch vyhľadať lekára.

 

7. Ďalšie údaje: Zberné miesto musí byť označené týmto listom a varovnými symbolmi

Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Pri manipulácii použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.

 

8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo): Telefón: e-mail:

 

9. Spracoval:

Meno a priezvisko: Telefón:

Adresa organizácie: e-mail:

Dátum:

....................................................................................

Podpis, meno a priezvisko, odtlacok peciatky

 

1. Názov odpadu: Organochlórované prostriedky na ochranu dreva

 

2. Kód odpadu: 03 02 02

 

3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:

Jedná sa o kvapalné odpady z prípravkov na ochranu dreva obsahujúce organické látky so zlúčeninami chlóru, ktoré môžu mať charakter jedov.

 

4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka; HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 6 - Akútna toxicita HP 14 – Ekotoxický,

 

5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:

Odporúčaným spôsobom zhodnocovania je činnosť R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.

Spsôsobom zneškodňovania uplatňovaným na Slovensku je činnosť D10 Spaľovanie na pevnine.

 

6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.

 

6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Miesto lokalizovať a zabrániť ďalšiemu úniku, odpad zasypať absorpčným materiálom (napr. VAPEX). Odpad a absorpčný materiál následne umiestniť do nepriepustnej a uzatvárateľnej nádoby, ktorá je zabezpečená proti atmosférickým vplyvom.

 

6.2. Vhodné hasiace prostriedky: pena, suché hasiace prostriedky, práškové hasiace prostriedky.

 

6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou, po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri problémoch vyhľadať lekára.

 

7. Ďalšie údaje: Zberné miesto musí byť označené týmto listom a varovnými symbolmi

Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Pri manipulácii použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.

 

8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo): Telefón: e-mail:

 

9. Spracoval:

Meno a priezvisko: Telefón:

Adresa organizácie: e-mail:

Dátum:

....................................................................................

Podpis, meno a priezvisko, odtlacok peciatky

 

1. Názov odpadu: Organokovové prostriedky na ochranu dreva

 

2. Kód odpadu: 03 02 03

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: