Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 05

21.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.5 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 05

Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak

IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: Kaly z dna nádrží na ropné látky

 

2. Kód odpadu: 05 01 03

 

3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:

Tmavá horľavá kvapalina sirupovitého až kašovitého charakteru s obsahom pevných častíc

 

4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 - Horľavý, HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval.

 

5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:

Odporúčaným spôsobom zhodnocovania je činnosť R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)

Environmentálne prijateľným spôsobom zneškodňovania je D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12, D 10 Spaľovanie na pevnine

 

6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.

 

6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Zasypať vhodným materiálom (VAPEX), nasýtený sorbent uložiť do uzatvárateľných obalov. Zabrániť úniku do vôd.

 

6.2. Vhodné hasiace prostriedky: prášok, suché hasiace prostriedky

 

6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto opláchnuť vodou, umyť mydlom. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou. Po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Pri náhodnom požití anorganických zlúčenín ortuti podať mlieko alebo vypiť 0,5 litra vlažnej vody s piatimi kávovými lyžičkami síranu sodného a vyvolať zvracanie. Pri požití organických zlúčenín ortuti vypiť 0,5 litra vlažnej vody a vyvolať zvracanie. Podať aktívne uhlie. Bezodkladne vyhľadať lekára.

 

7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť úniku odpadu do okolitého prostredia. Pri manipulácii použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.

 

8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo): Telefón: e-mail:

 

9. Spracoval:

Meno a priezvisko: Telefón:

Adresa organizácie: e-mail:

Dátum:

....................................................................................

Podpis, meno a priezvisko, odtlacok peciatky

 

1. Názov odpadu: Kaly z kyslej alkylácie

 

2. Kód odpadu: 05 01 04

 

3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:

Tmavá kvapalina sirupovitého až kašovitého charakteru, kyslej povahy.

 

4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka , HP 7 - Karcinogénny, HP 8 – Leptavý, HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval.

 

5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:

Odporúčaným spôsobom zhodnocovania je činnosť R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)

Environmentálne prijateľným spôsobom zneškodňovania je D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 a D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia)

 

6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.

 

6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Zasypať vhodným materiálom (VAPEX), nasýtený sorbent uložiť do uzatvárateľných obalov. Zabrániť úniku do vôd.

 

6.2. Vhodné hasiace prostriedky: prášok, suché hasiace prostriedky

 

6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto opláchnuť vodou, umyť mydlom. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou. Po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Pri náhodnom požití anorganických zlúčenín ortuti podať mlieko alebo vypiť 0,5 litra vlažnej vody s piatimi kávovými lyžičkami síranu sodného a vyvolať zvracanie. Pri požití organických zlúčenín ortuti vypiť 0,5 litra vlažnej vody a vyvolať zvracanie. Podať aktívne uhlie. Bezodkladne vyhľadať lekára.

 

7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť úniku odpadu do okolitého prostredia. Pri manipulácii použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.

 

8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo): Telefón: e-mail:

 

9. Spracoval:

Meno a priezvisko: Telefón:

Adresa organizácie: e-mail:

Dátum:

....................................................................................

Podpis, meno a priezvisko, odtlacok peciatky

 

1. Názov odpadu: Rozliate ropné látky

 

2. Kód odpadu: 05 01 05

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: