Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 03

10.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.3 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 03

Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak 

Stiahnuť vzor


IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: Bezhalogénované organické prostriedky na ochranu dreva   
2. Kód odpadu: 03 02 01   
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Jedná sa o kvapalné odpady z prípravkov na ochranu dreva obsahujúce organické látky bez zlúčenín halogénov, ktoré môžu mať charakter jedov.   
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka; HP 6 - Akútna toxicita HP 14 – Ekotoxický,   
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:Odporúčaným spôsobom zhodnocovania je činnosť R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.Spôsobom zneškodňovania uplatňovaným na Slovensku je činnosť D10 Spaľovanie na pevnine.   
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Miesto lokalizovať a zabrániť ďalšiemu úniku, odpad zasypať absorpčným materiálom (napr. VAPEX). Odpad a absorpčný materiál následne umiestniť do nepriepustnej a uzatvárateľnej nádoby, ktorá je zabezpečená proti atmosférickým vplyvom.   
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: pena, suché hasiace prostriedky, práškové hasiace prostriedky.   
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou, po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri problémoch vyhľadať lekára.   
7. Ďalšie údaje: Zberné miesto musí byť označené týmto listom a varovnými symbolmiZhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Pri manipulácii použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.   
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:   
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky   
1. Názov odpadu: Organochlórované prostriedky na ochranu dreva   
2. Kód odpadu: 03 02 02   
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:Jedná sa o kvapalné odpady z prípravkov na ochranu dreva obsahujúce organické látky so zlúčeninami chlóru, ktoré môžu mať charakter jedov.   
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka; HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 6 - Akútna toxicita HP 14 – Ekotoxický,   
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:Odporúčaným spôsobom zhodnocovania je činnosť R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.Spôsobom zneškodňovania uplatňovaným na Slovensku je činnosť D10 Spaľovanie na pevnine.   
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.   

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: