dnes je 17.9.2019
Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 06

23.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.6 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 06

Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak

IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: Kyselina sírová a kyselina siričitá

 

2. Kód odpadu: 06 01 01

 

3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:

Olejovitá, bezfarebná, podľa stupňa znečistenia až žltkavá kvapalina, v koncentrovanom stave hydroskopická, so silným oxidačným účinkom, zuhoľňuje organické látky.

 

4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 6 - Akútna toxicita, HP 8 - Leptavý, HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval.

 

5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:

Environmentálne prijateľným spôsobom zneškodňovania je D9 Fyzikálno – chemická úprava.

 

6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Nepripustiť prienik do kanalizácie/povrchových vôd/spodných vôd. V prípade havárie postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany. Nehorľavá.

Pri požiari sa môže uvoľňovať oxid síričitý (SO2). Okolitý požiar môže uvoľniť' nebezpečné výpary

 

6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Zozbierať prostredníctvom materiálu sajúceho kvapalinu (z.B. AppliSorb), Použiť neutralizačný prostriedok. Kontaminovaný materiál likvidovať v súlade s príslušnými národnými predpismi. Vyčistite postihnuté miesto. Zabezpečiť dostatočné vetranie.

Odporúčaný čistiaci prostriedok: Voda, prípadne s prísadou čistiaceho prostriedku

 

6.2. Vhodné hasiace prostriedky: prášok, suché hasiace prostriedky

 

6.3. Prvá pomoc:
Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Po vdýchnutí: Prívod čerstvého vzduchu, v prípade ťažkostí vyhľadať lekára.
Po kontakte s pokožkou: Umyte velkým množstvom vody. Navlhčite polyetylénglykolom 400
Po prehltnutí: Vypláchnuť ústa a vypiť väčšie množstvo vody. Nevyvolávať vracanie, okamžite privolať lekára.

 

7. Ďalšie údaje: Nevdychujte výpary, aerosol. Zabráňte kontaktu s látkou. Zabezpečiť dostatočné vetranie. Znečistené, nasiaknuté časti odevu okamžite vyzliecť. Respirátory používať, ak sa tvoria výpary /aearosóly (Filter E), rukavice - odolné voči kyselinám.

 

8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo): Telefón: e-mail:

 

9. Spracoval:

Meno a priezvisko: Telefón:

Adresa organizácie: e-mail:

Dátum:

....................................................................................

Podpis, meno a priezvisko, odtlacok peciatky

 

1. Názov odpadu: Kyselina chlorovodíková

 

2. Kód odpadu: 06 01 02

 

3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:

Olejovitá, bezfarebná, podľa stupňa znečistenia až žltkavá kvapalina, v koncentrovanom stave hydroskopická, so silným oxidačným účinkom, zuhoľňuje organické látky.

 

4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 6 - Akútna toxicita, HP 8 – Leptavý, HP 14 – Ekotoxický,

 

5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:

Environmentálne prijateľným spôsobom zneškodňovania je D9 Fyzikálno – chemická úprava.

 

6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany. Hasiace opatrenia prispôsobiť podmienkam prostredia.

 

6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Zasypať vhodným materiálom (VAPEX), nasýtený sorbent uložiť do uzatvárateľných obalov. Zabrániť úniku do vôd.

 

6.2. Vhodné hasiace prostriedky: prášok, suché hasiace prostriedky

 

6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto opláchnuť vodou, umyť mydlom. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou. Po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Bezodkladne vyhľadať lekára.

 

7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Pri manipulácii s odpadom použiť masku s filtrom proti ortuťovým výparom, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.

 

8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo): Telefón: e-mail:

 

9. Spracoval:

Meno a priezvisko: Telefón:

Adresa organizácie: e-mail:

Dátum:

....................................................................................

Podpis, meno a priezvisko, odtlacok peciatky

 

1. Názov odpadu: Kyselina fluorovodíková

 

2. Kód odpadu: 06 01 03

 

3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:

Bezfarebná kvapalina so silnými leptavímy účinkami.

 

4. Nebezpečné vlastnosti odpadu:

HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 8 - Leptavosť, HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval

 

5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:

Odporúčaným spôsobom nakladania s NO je D9 Fyzikálno – chemická úprava.

 

6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.

 

6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Miesto lokalizovať a zabrániť ďalšiemu úniku, odpad zasypať absorpčným materiálom (napr. VAPEX). Odpad a absorpčný materiál následne umiestniť do nepriepustnej a uzatvárateľnej nádoby, ktorá je zabezpečená proti atmosférickým vplyvom.

 

6.2. Vhodné hasiace prostriedky: práškové hasiace prostriedky

 

6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto opláchnuť vodou, umyť mydlom. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou. Po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Bezodkladne vyhľadať lekára.

 

7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Pri manipulácii s odpadom použiť masku s filtrom proti ortuťovým výparom, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.

 

8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo): Telefón: e-mail:

 

9. Spracoval:

Meno a priezvisko: Telefón:

Adresa organizácie: e-mail:

Dátum:

....................................................................................

Podpis, meno a priezvisko, odtlacok peciatky

 

1. Názov odpadu: Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

 

2. Kód odpadu: 06 01 04

 

3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:

Bezfarebná kvapalina so silnými leptavímy účinkami.

 

4. Nebezpečné vlastnosti odpadu:

HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 8 - Leptavosť, HP 14 – Ekotoxický

 

5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:

Odporúčaným spôsobom nakladania s NO je D9 Fyzikálno – chemická úprava.

 

6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.

 

6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Miesto lokalizovať a zabrániť ďalšiemu úniku, odpad zasypať absorpčným materiálom (napr. VAPEX). Odpad a absorpčný materiál následne umiestniť do nepriepustnej a uzatvárateľnej nádoby, ktorá je zabezpečená proti atmosférickým vplyvom.

 

6.2. Vhodné hasiace prostriedky: práškové hasiace prostriedky

 

6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto opláchnuť vodou, umyť mydlom. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou. Po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Bezodkladne vyhľadať lekára.

 

7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Pri manipulácii s odpadom použiť masku s filtrom proti ortuťovým výparom, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.

 

8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo): Telefón: e-mail:

 

9. Spracoval:

Meno a priezvisko: Telefón:

Adresa organizácie: e-mail:

Dátum:

....................................................................................

Podpis, meno a priezvisko, odtlacok peciatky

 

1. Názov odpadu: Kyselina dusičná a kyselina dusitá

 

2. Kód odpadu: 06 01 05

 

3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:

Číra až žltá kvapalina zo silne kyslou reakciou. Na vzduchu sa uvoľňujú dusivé plyny NO

 

4. Nebezpečné vlastnosti odpadu:

HP 2 - Oxidujúci, HP 6 - Akútna toxicita, HP 8 - Leptavý, HP 14 - Ekotoxický

 

5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:

Odporúčaným spôsobom nakladania s NO je D9 Fyzikálno – chemická úprava.

 

6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.

 

6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Miesto lokalizovať a zabrániť ďalšiemu úniku, odpad zasypať absorpčným materiálom (napr. VAPEX). Odpad a absorpčný materiál následne umiestniť do nepriepustnej a uzatvárateľnej nádoby, ktorá je zabezpečená proti atmosférickým vplyvom.

 

6.2. Vhodné hasiace prostriedky: práškové hasiace prostriedky

 

6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto opláchnuť vodou, umyť mydlom. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou. Po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Bezodkladne vyhľadať lekára.

 

7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Pri manipulácii s odpadom použiť masku s filtrom proti ortuťovým výparom, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.

 

8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo): Telefón: e-mail: