Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 19

15.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.19 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 19

Ing. Peter Gallovič

IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: Popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky

 

2. Kód odpadu: 19 01 11

 

3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:

Nezhorené zvyšky horľavých tuhých látok (paliva), hlavne dreva, uhlia, rašeliny, prípadne produktov z nich vyrobených (napr. brikety, drť, piliny, mletý uhoľný prach)

 

4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 14 - Ekotoxický

 

5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:

D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme

 

6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.

 

6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Pri vysypaní odpad zhromaždiť v náhradných obaloch alebo kontajneroch.

 

6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Odpad je nehorľavý.

 

6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri obtiažach vyhľadať lekára.

 

7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť prístupu nepovoleným osobám. Pri manipulácii použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.

 

8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo): Telefón: e-mail:

 

9. Spracoval:

Meno a priezvisko: Telefón:

Adresa organizácie: e-mail:

Dátum:

....................................................................................

Podpis, meno a priezvisko, odtlacok peciatky

 

1. Názov odpadu: Popolček obsahujúci nebezpečné látky

 

2. Kód odpadu: 19 01 13

 

3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:

Tuhý jemný odpad. Podľa použitého uhlia obsahuje ťažké kovy a nuklidy.

 

4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 14 - Ekotoxický

 

5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:

D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme

 

6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.

 

6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Pri vysypaní odpad zhromaždiť v náhradných obaloch alebo kontajneroch.

 

6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Odpad je nehorľavý.

 

6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri obtiažach vyhľadať lekára.

 

7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť prístupu nepovoleným osobám. Pri manipulácii použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.

 

8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo): Telefón: e-mail:

 

9. Spracoval:

Meno a priezvisko: Telefón:

Adresa organizácie: e-mail:

Dátum:

....................................................................................

Podpis, meno a priezvisko, odtlacok peciatky

 

1. Názov odpadu: Odpady označené ako nebezpečné, čiastočne stabilizované

 

2. Kód odpadu: 19 03 04

 

3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:

Tuhý odpad s obsahom škodlivín rôzneho zloženia.

 

4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 14 - Ekotoxický

 

5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:

D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme

 

6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.

 

6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Pri vysypaní odpad zhromaždiť v náhradných obaloch alebo kontajneroch.

 

6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Odpad je prevažne nehorľavý. V prípade horenia hasiť vodou.

 

6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri obtiažach vyhľadať lekára.

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: