dnes je 21.9.2020

Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 20

28.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.20 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 20

Ing. Peter Gallovič

Stiahnuť vzor


IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: Rozpúšťadlá    
2. Kód odpadu: 20 01 13    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný odpad obsahujúce najmä organické rozpúšťadlá (perchlóretylén, trichlóretylén, acetón lieh, benzén a iné).    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 - Horľavý, HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 10 - Toxický pre reprodukciu, HP 14 – Ekotoxický.    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Vhodným spôsobom je fyzikálne - chemická úprava (D9).    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Pri úniku odpadu treba zabrániť kontaminácii pôdy, povrchových a podzemných vôd. Zabrániť kontaktu s očami, pokožkou a odevom. Nevdychovať výpary a aerosóly. Priestor dostatočne vetrať. Pri vplyve pár použiť dýchací prístroj. Pri kontaminácii povrchových a podzemných vôd sanáciu vykonávať výlučne v spolupráci s hasičským a záchranným zborom a Slovenskou inšpekciou životného prostredia. Pri požiari použiť zodpovedajúcu ochrannú dýchaciu masku s nezávislým prívodom vzduchu a prípadne chemický ochranný odev. Ochranné prostriedky zvoliť podľa veľkosti požiaru. Prípravky v uzavretých obaloch, ktoré sú v blízkosti požiaru chladiť vodou. Pokiaľ možno prípravky v nepoškodených obaloch odstrániť z oblasti nebezpečenstva. Kontaminovanú hasiacu vodu oddelene dočasne skladovať, nevypúšťať do kanalizácie. Hasiacu vodu alebo použité hasiace prístroje spolu so zvyškom po horení zlikvidovať podľa príslušných predpisov.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Unikajúci produkt ohraďte (napr. sorpčným hadom a pod.), alebo použite kanalizačný kryt na zabránenie úniku do kanalizácie. Uniknutý prípravok odčerpať alebo zasypať vhodným nehorľavým absorpčným materiálom, napr. univerzálnym sorbentom (napr. vapexom, perlitom, pieskom, jemným štrkom) a potom umiestniť do vhodných nádob (malé úniky). V prípade väčšieho úniku je potrebné kontaktovať pracovníkov hasičského a záchranného zboru.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Alkoholom odolná pena, hasiaci prášok, oxid uhličitý a rozprášený vodný prúd. Typ hasiaceho prostriedku prispôsobiť okoliu. Pri horení môže vznikať oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO2), organické pary a čierny dym. Vdychovanie nebezpečných rozkladných produktov horenia môže mať za následok poškodenie zdravia.    
6.3. Prvá pomoc: Expozícia vdýchnutím - Postihnutého okamžite presunúť na čerstvý vzduch. Pri bezvedomí postihnutého uložiť a dopravovať v stabilizovanej polohe. Okamžite, prípadne podľa symptómov postihnutia, privolať lekára.
Expozícia kontaktom s pokožkou - Postihnutú pokožku okamžite umyť vodou a mydlom, dôkladne opláchnuť a prípadne ošetriť ochranným kozmetickým krémom. Nepoužívať žiadne rozpúšťadlá. Zasiahnutý odev a obuv vyzliecť. Pri podráždení pokožky alebo iných príznakoch ďalší postup konzultovať s odborným lekárom.
Expozícia kontaktom s okom - Otvoriť očné viečka, prípadne vybrať kontaktné šošovky a zasiahnuté oko dôkladne vypláchnuť vodou po dobu 10 minút. Ďalší postup ihneď konzultovať s očným lekárom.
Expozícia požitím - Dôkladne vypláchnuť ústa prúdom vody a nevyvolávať zvracanie. Postihnutého uložiť v teple a pokoji. Okamžite kontaktovať lekára.    
7. Ďalšie údaje: Zberná nádoba musí byť označená týmto listom a varovným symbolom.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Kyseliny    
2. Kód odpadu: 20 01 14    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný odpad obsahujúci anorganické kyseliny. nečistoty, prísady, vodu a iné látky.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 8 – Leptavý, HP 10 - Toxický pre reprodukciu, HP 14 – Ekotoxický.    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Vhodným spôsobom je fyzikálne - chemická úprava (D9).    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Pri úniku odpadu treba zabrániť kontaminácii pôdy, povrchových a podzemných vôd. Zabrániť kontaktu s očami, pokožkou a odevom. Nevdychovať výpary a aerosóly. Priestor dostatočne vetrať. Pri vplyve pár použiť dýchací prístroj. Pri kontaminácii povrchových a podzemných vôd sanáciu vykonávať výlučne v spolupráci s hasičským a záchranným zborom a Slovenskou inšpekciou životného prostredia. Pri požiari použiť zodpovedajúcu ochrannú dýchaciu masku s nezávislým prívodom vzduchu a prípadne chemický ochranný odev. Ochranné prostriedky zvoliť podľa veľkosti požiaru. Prípravky v uzavretých obaloch, ktoré sú v blízkosti požiaru chladiť vodou. Pokiaľ možno prípravky v nepoškodených obaloch odstrániť z oblasti nebezpečenstva. Kontaminovanú hasiacu vodu oddelene dočasne skladovať, nevypúšťať do kanalizácie. Hasiacu vodu alebo použité hasiace prístroje spolu so zvyškom po horení zlikvidovať podľa príslušných predpisov.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Unikajúci produkt ohraďte (napr. sorpčným hadom a pod.), alebo použite kanalizačný kryt na zabránenie úniku do kanalizácie. Uniknutý prípravok odčerpať alebo zasypať vhodným nehorľavým absorpčným materiálom, napr. univerzálnym sorbentom (napr. vapexom, perlitom, pieskom, jemným štrkom) a potom umiestniť do vhodných nádob (malé úniky). V prípade väčšieho úniku je potrebné kontaktovať pracovníkov hasičského a záchranného zboru.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: pena, hasiaci prášok, oxid uhličitý a rozprášený vodný prúd. Typ hasiaceho prostriedku prispôsobiť okoliu. Pri horení môže vznikať nebezpečné látky. Vdychovanie nebezpečných rozkladných produktov horenia môže mať za následok poškodenie zdravia.    
6.3. Prvá pomoc: Expozícia vdýchnutím - Postihnutého okamžite presunúť na čerstvý vzduch. Pri bezvedomí postihnutého uložiť a dopravovať v stabilizovanej polohe. Okamžite, prípadne podľa symptómov postihnutia, privolať lekára.
Expozícia kontaktom s pokožkou - Postihnutú pokožku okamžite umyť vodou a mydlom, dôkladne opláchnuť a prípadne ošetriť ochranným kozmetickým krémom. Nepoužívať žiadne rozpúšťadlá. Zasiahnutý odev a obuv vyzliecť. Pri podráždení pokožky alebo iných príznakoch ďalší postup konzultovať s odborným lekárom.
Expozícia kontaktom s okom - Otvoriť očné viečka, prípadne vybrať kontaktné šošovky a zasiahnuté oko dôkladne vypláchnuť vodou po dobu 10 minút. Ďalší postup ihneď konzultovať s očným lekárom.
Expozícia požitím - Ihneď vypláchnuť ústa a vypiť veľa vody. Nevyvolávajte zvracanie. Po prehltnutí nastáva nebezpečenstvo perforácie pažeráka a žalúdka (silný leptavý účinok). Okamžite volajte lekára.    
7. Ďalšie údaje: Zberná nádoba musí byť označená týmto listom a varovným symbolom.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Zásady    
2. Kód odpadu: 20 01 15    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný odpad obsahujúci chemické zlúčeniny, ktoré tvoria s kyselinami soli. nečistoty, prísady, vodu a iné látky.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 8 – Leptavý, HP 10 - Toxický pre reprodukciu, HP 14 – Ekotoxický.    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Vhodným spôsobom je fyzikálne - chemická úprava (D9).    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Pri úniku odpadu treba zabrániť kontaminácii pôdy, povrchových a podzemných vôd. Zabrániť kontaktu s očami, pokožkou a odevom. Nevdychovať výpary a aerosóly. Priestor dostatočne vetrať. Pri vplyve pár použiť dýchací prístroj. Pri kontaminácii povrchových a podzemných vôd sanáciu vykonávať výlučne v spolupráci s hasičským a záchranným zborom a Slovenskou inšpekciou životného prostredia. Pri požiari použiť zodpovedajúcu ochrannú dýchaciu masku s nezávislým prívodom vzduchu a prípadne chemický ochranný odev. Ochranné prostriedky zvoliť podľa veľkosti požiaru. Prípravky v uzavretých obaloch, ktoré sú v blízkosti požiaru chladiť vodou. Pokiaľ možno prípravky v nepoškodených obaloch odstrániť z oblasti nebezpečenstva. Kontaminovanú hasiacu vodu oddelene dočasne skladovať, nevypúšťať do kanalizácie. Hasiacu vodu alebo použité hasiace prístroje spolu so zvyškom po horení zlikvidovať podľa príslušných predpisov.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Unikajúci produkt ohraďte (napr. sorpčným hadom a pod.), alebo použite kanalizačný kryt na zabránenie úniku do kanalizácie. Uniknutý prípravok odčerpať alebo zasypať vhodným nehorľavým absorpčným materiálom, napr. univerzálnym sorbentom (napr. vapexom, perlitom, pieskom, jemným štrkom) a potom umiestniť do vhodných nádob (malé úniky). V prípade väčšieho úniku je potrebné kontaktovať pracovníkov hasičského a záchranného zboru.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: pena, hasiaci prášok, oxid uhličitý a rozprášený vodný prúd. Typ hasiaceho prostriedku prispôsobiť okoliu. Pri horení môže vznikať nebezpečné látky. Vdychovanie nebezpečných rozkladných produktov horenia môže mať za následok poškodenie zdravia.    
6.3. Prvá pomoc: Expozícia vdýchnutím - Postihnutého okamžite presunúť na čerstvý vzduch. Pri bezvedomí postihnutého uložiť a dopravovať v stabilizovanej polohe. Okamžite, prípadne podľa symptómov postihnutia, privolať lekára.
Expozícia kontaktom s pokožkou - Postihnutú pokožku okamžite umyť vodou a mydlom, dôkladne opláchnuť a prípadne ošetriť ochranným kozmetickým krémom. Nepoužívať žiadne rozpúšťadlá. Zasiahnutý odev a obuv vyzliecť. Pri podráždení pokožky alebo iných príznakoch ďalší postup konzultovať s odborným lekárom.
Expozícia kontaktom s okom - Otvoriť očné viečka, prípadne vybrať kontaktné šošovky a zasiahnuté oko dôkladne vypláchnuť vodou po dobu 10 minút. Ďalší postup ihneď konzultovať s očným lekárom.
Expozícia požitím - Ihneď vypláchnuť ústa a vypiť veľa vody. Nevyvolávajte zvracanie. Po prehltnutí nastáva nebezpečenstvo perforácie pažeráka a žalúdka (silný leptavý účinok). Okamžite volajte lekára.    
7. Ďalšie údaje: Zberná nádoba musí byť označená týmto listom a varovným symbolom.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Fotochemické látky    
2. Kód odpadu: 20 01 17    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Odpad tuhej a kvapalnej konzistencie, ktorý vzniká pri fotografických a kinematografických prác (siričitan sodný, hydrochinon, borax, metol, kyselina bóritá, fenidon a iné).    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 6 - Akútna toxicita, HP 7 - Karcinogénny, HP 8 – Leptavý, HP 10 - Toxický pre reprodukciu, HP 11 – Mutagénny, HP 14 – Ekotoxický    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Vhodným spôsobom je skládkovanie (D1).    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Pri úniku odpadu treba zabrániť kontaminácii pôdy, povrchových a podzemných vôd. Zabrániť kontaktu s očami, pokožkou a odevom. Nevdychovať výpary a aerosóly. Priestor dostatočne vetrať. Pri vplyve pár použiť dýchací prístroj. Pri kontaminácii povrchových a podzemných vôd sanáciu vykonávať výlučne v spolupráci s hasičským a záchranným zborom a Slovenskou inšpekciou životného prostredia. Pri požiari použiť zodpovedajúcu ochrannú dýchaciu masku s nezávislým prívodom vzduchu a prípadne chemický ochranný odev. Ochranné prostriedky zvoliť podľa veľkosti požiaru. Prípravky v uzavretých obaloch, ktoré sú v blízkosti požiaru chladiť vodou. Pokiaľ možno prípravky v nepoškodených obaloch odstrániť z oblasti nebezpečenstva. Kontaminovanú hasiacu vodu oddelene dočasne skladovať, nevypúšťať do kanalizácie. Hasiacu vodu alebo použité hasiace prístroje spolu so zvyškom po horení zlikvidovať podľa príslušných predpisov.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Unikajúci produkt ohraďte (napr. sorpčným hadom a pod.), alebo použite kanalizačný kryt na zabránenie úniku do kanalizácie. Uniknutý prípravok odčerpať alebo zasypať vhodným nehorľavým absorpčným materiálom, napr. univerzálnym sorbentom (napr. vapexom, perlitom, pieskom, jemným štrkom) a potom umiestniť do vhodných nádob (malé úniky). V prípade väčšieho úniku je potrebné kontaktovať pracovníkov hasičského a záchranného zboru.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: oxid uhličitý, pena, prášok, vodná hmla. Typ hasiaceho prostriedku prispôsobiť okoliu. Pri horení môže vznikať nebezpečné látky. Vdychovanie nebezpečných rozkladných produktov horenia môže mať za následok poškodenie zdravia.    
6.3. Prvá pomoc: Expozícia vdýchnutím - Postihnutého okamžite presunúť na čerstvý vzduch. Pri bezvedomí postihnutého uložiť a dopravovať v stabilizovanej polohe. Okamžite, prípadne podľa symptómov postihnutia, privolať lekára.
Expozícia kontaktom s pokožkou - Postihnutú pokožku okamžite umyť vodou a mydlom, dôkladne opláchnuť a prípadne ošetriť ochranným kozmetickým krémom. Nepoužívať žiadne rozpúšťadlá. Zasiahnutý odev a obuv vyzliecť. Pri podráždení pokožky alebo iných príznakoch ďalší postup konzultovať s odborným lekárom.
Expozícia kontaktom s okom - Otvoriť očné viečka, prípadne vybrať kontaktné šošovky a zasiahnuté oko dôkladne vypláchnuť vodou po dobu 10 minút. Ďalší postup ihneď konzultovať s očným lekárom.
Expozícia požitím - Ihneď vypláchnuť ústa a vypiť veľa vody. Nevyvolávajte zvracanie. Po prehltnutí nastáva nebezpečenstvo perforácie pažeráka a žalúdka. Okamžite volajte lekára.    
7. Ďalšie údaje: Zberná nádoba musí byť označená týmto listom a varovným symbolom.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Pesticídy    
2. Kód odpadu: 20 01 19    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný alebo tuhý odpad obsahujúci látky, ktoré brzdia alebo zastavujú priebeh chemických reakcií. Patria k nim hydrazit kyseliny maleínovej, 2,4 - dichlóranizol, kyselina 2,4 – dichlórfenoxyoctovej a iné.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 6 - Akútna toxicita, HP 14 – Ekotoxický.    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Vhodným spôsobom je skládkovanie (D1).    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Pri požiari môžu vznikať jedovaté plyny (SO2, NOx, COx). Zabráňte úniku do kanalizácie alebo zasiahnutiu recipientov povrchových vôd. Nevdychovať výpary a aerosóly. Pri kontaminácii povrchových a podzemných vôd sanáciu vykonávať výlučne v spolupráci s hasičským a záchranným zborom a Slovenskou inšpekciou životného prostredia. Pri požiari použiť zodpovedajúcu ochrannú dýchaciu masku s nezávislým prívodom vzduchu a prípadne chemický ochranný odev. Ochranné prostriedky zvoliť podľa veľkosti požiaru. Prípravky v uzavretých obaloch, ktoré sú v blízkosti požiaru chladiť vodou. Pokiaľ možno prípravky v nepoškodených obaloch odstrániť z oblasti nebezpečenstva. Kontaminovanú hasiacu vodu oddelene dočasne skladovať, nevypúšťať do kanalizácie. Hasiacu vodu alebo použité hasiace prístroje spolu so zvyškom po horení zlikvidovať podľa príslušných predpisov.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Unikajúci produkt ohraďte (napr. sorpčným hadom a pod.), alebo použite kanalizačný kryt na zabránenie úniku do kanalizácie. Uniknutý prípravok odčerpať alebo zasypať vhodným nehorľavým absorpčným materiálom, napr. univerzálnym sorbentom (napr. vapexom, perlitom, pieskom, jemným štrkom) a potom umiestniť do vhodných nádob (malé úniky). V prípade väčšieho úniku je potrebné kontaktovať pracovníkov hasičského a záchranného zboru.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: oxid uhličitý, pena, prášok, vodná hmla. Typ hasiaceho prostriedku prispôsobiť okoliu. Pri horení môže vznikať nebezpečné látky. Vdychovanie nebezpečných rozkladných produktov horenia môže mať za následok poškodenie zdravia.    
6.3. Prvá pomoc: Expozícia vdýchnutím - Postihnutého okamžite presunúť na čerstvý vzduch. Pri bezvedomí postihnutého uložiť a dopravovať v stabilizovanej polohe. Okamžite, prípadne podľa symptómov postihnutia, privolať lekára.
Expozícia kontaktom s pokožkou - Postihnutú pokožku okamžite umyť vodou a mydlom, dôkladne opláchnuť a prípadne ošetriť ochranným kozmetickým krémom. Nepoužívať žiadne rozpúšťadlá. Zasiahnutý odev a obuv vyzliecť. Pri podráždení pokožky alebo iných príznakoch ďalší postup konzultovať s odborným lekárom.
Expozícia kontaktom s okom - Otvoriť očné viečka, prípadne vybrať kontaktné šošovky a zasiahnuté oko dôkladne vypláchnuť vodou po dobu 10 minút. Ďalší postup ihneď konzultovať s očným lekárom.
Expozícia požitím - Ihneď vypláchnuť ústa a vypiť veľa vody. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite volajte lekára.    
7. Ďalšie údaje: Zberná nádoba musí byť označená týmto listom a varovným symbolom.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť    
2. Kód odpadu: 20 01 21    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Pevný odpad obsahujúci ortuť vo forme anorganických alebo organických zlúčenín.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 6 - Akútna toxicita, HP 7 - Karcinogénny, HP 10 - Toxický pre reprodukciu, HP 14 – Ekotoxický.    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Odporúčaným spôsobom zhodnocovania je R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov. Environmentálne prijateľným spôsobom zneškodňovania je D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12.    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Pri úniku odpadu treba zabrániť kontaminácii pôdy, povrchových a podzemných vôd. Zabrániť kontaktu s očami, pokožkou a odevom. Nevdychovať výpary a aerosóly. Priestor dostatočne vetrať. Pri vplyve pár použiť dýchací prístroj. Pri kontaminácii povrchových a podzemných vôd sanáciu vykonávať výlučne v spolupráci s hasičským a záchranným zborom a Slovenskou inšpekciou životného prostredia. Pri požiari použiť zodpovedajúcu ochrannú dýchaciu masku s nezávislým prívodom vzduchu a prípadne chemický ochranný odev. Ochranné prostriedky zvoliť podľa veľkosti požiaru. Prípravky v uzavretých obaloch, ktoré sú v blízkosti požiaru chladiť vodou. Pokiaľ možno prípravky v nepoškodených obaloch odstrániť z oblasti nebezpečenstva. Kontaminovanú hasiacu vodu oddelene dočasne skladovať, nevypúšťať do kanalizácie. Hasiacu vodu alebo použité hasiace prístroje spolu so zvyškom po horení zlikvidovať podľa príslušných predpisov.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Unikajúci produkt ohraďte (napr. sorpčným hadom a pod.), alebo použite kanalizačný kryt na zabránenie úniku do kanalizácie. Uniknutý prípravok odčerpať alebo zasypať vhodným nehorľavým absorpčným materiálom, napr. univerzálnym sorbentom (napr. vapexom, perlitom, pieskom, jemným štrkom) a potom umiestniť do vhodných nádob (malé úniky). V prípade väčšieho úniku je potrebné kontaktovať pracovníkov hasičského a záchranného zboru.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: oxid uhličitý, pena, prášok, vodná hmla. Typ hasiaceho prostriedku prispôsobiť okoliu. Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany. Vdychovanie nebezpečných rozkladných produktov horenia (sulfoxidy) môže mať za následok poškodenie zdravia.    
6.3. Prvá pomoc: Expozícia vdýchnutím - Postihnutého okamžite presunúť na čerstvý vzduch. Pri bezvedomí postihnutého uložiť a dopravovať v stabilizovanej polohe. Okamžite, prípadne podľa symptómov postihnutia, privolať lekára.
Expozícia kontaktom s pokožkou - Postihnutú pokožku okamžite umyť vodou a mydlom, dôkladne opláchnuť a prípadne ošetriť ochranným kozmetickým krémom. Nepoužívať žiadne rozpúšťadlá. Zasiahnutý odev a obuv vyzliecť. Pri podráždení pokožky alebo iných príznakoch ďalší postup konzultovať s odborným lekárom.
Expozícia kontaktom s okom - Otvoriť očné viečka, prípadne vybrať kontaktné šošovky a zasiahnuté oko dôkladne vypláchnuť vodou po dobu 10 minút. Ďalší postup ihneď konzultovať s očným lekárom.
Expozícia požitím - Ihneď vypláchnuť ústa a vypiť veľa vody. Nevyvolávajte zvracanie. Po prehltnutí nastáva nebezpečenstvo perforácie pažeráka a žalúdka. Okamžite volajte lekára.    
7. Ďalšie údaje: Zberná nádoba musí byť označená týmto listom a varovným symbolom.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky    
2. Kód odpadu: 20 01 23    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kusový odpad obsahuje plynné alebo kvapalné prchavé látky (freóny).    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 12 - Uvoľňujúci akútne toxické plyny, HP 14 – Ekotoxický.    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Odporúčaným spôsobom zhodnocovania je R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) a R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Ak je to možné, zastavte výtok produktu. Vzdiaľte sa od kontajnera a z chráneného miesta ochladzujte studenou vodou. V uzatvorených priestoroch použite izolačný dýchací prístroj. Vystavenie otvorenému ohňu môže spôsobiť roztrhnutie alebo explóziu nádoby. Pod vplyvom ohňa môžu vznikať tepelným rozkladom toxické a/alebo korozívne látky.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Pokúste sa zastaviť únik do prostredia Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, pivničných priestorov, alebo iných miest, na ktorých môže nazhromaždenie byť nebezpečné.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Použiť možno všetky známe hasiace prostriedky.