Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08

22.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.8 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08

Ing. Peter Gallovič

1. Názov odpadu:Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

 

2. Číslo odpadu:

 

0

 

8

 

0

 

1

 

1

 

1

 

3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:

Tuhý odpad s obsahom zvyškov rôznych farieb (organické rozpúšťadlá, pigmenty, živice, zvláčňovadlá a pomocné látky) a lakov (prírodné alebo umelé živice, deriváty celulózy alebo bitumuninosných látok v prchavých rozpúšťadlách lieh, benzín, acetón a iné). V niektorých odpadoch sa nachádzajú aj zvyšky riedidiel (organické látky).

 

4. Nebezpečné vlastnosti odpadu:

Vyznačujú sa následnou nebezpečnosťou. Pôsobením dažďovej vody môže dojsť k vyluhovaniu čím sa môže kontaminovať pôda, povrchové alebo podzemné vody. Vyznačuje sa ekotoxicitou a podľa obsahu organického rozpúšťadla sa určuje ich horľavosť.

 

5. Odporúčané spôsoby zneškodňovania:

Vhodným spôsobom je spaľovanie (D10) alebo skládkovanie (D1).

 

6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch:

Pri úniku odpadu treba zabrániť kontaminácii pôdy, povrchových a podzemných vôd.

 

6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.:

Pri úniku treba odpad zozbierať a vložiť do zbernej nádoby. Pri úniku vodných výluhov zasiahnuté miesto treba posypať sorpčnou látkou a potom ju vložiť do zbernej nádoby.

 

6.2. Vhodné hasiace prostriedky:

Pri požiari treba použiť dýchacie prístroje a hasiace prístroje A – B – C.

 

6.3. Prvá pomoc:

Zasiahnuté miesto treba umyť s tečúcou vodou a mydlom a potom ošetriť reparačným krémom.

 

7. Ďalšie údaje:

Zberná nádoba musí byť označená týmto listom a varovným symbolom.

 

8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):

Telefón: Fax:

 

9. Spracoval:

Meno: Telefón: Fax:

Adresa organizácie: Dátum: Podpis:

 


1. Názov odpadu:Kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

 

2. Číslo odpadu:

 

0

 

8

 

0

 

1

 

1

 

3

 

3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:

Kal premenlivej konzistencie s obsahom zostatkov halogenovaných rozpúšťadiel.

 

4. Nebezpečné vlastnosti odpadu:

H3 horľavosť, H5 – zdravotná škodlivosť, H13 - Látky a prípravky, ktoré akýmkoľvek spôsobom po odstránení spôsobujú uvoľnenie inej látky, H14 ekotoxicita

 

5. Odporúčané spôsoby zneškodňovania:

Vhodným spôsobom je spaľovanie (D10) alebo skládkovanie (D1).

 

6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch:

Pri úniku odpadu treba zabrániť kontaminácii pôdy, povrchových a podzemných vôd.

 

6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.:

Pri úniku treba odpad zozbierať a vložiť do zbernej nádoby. Pri úniku vodných výluhov zasiahnuté miesto treba posypať sorpčnou látkou a potom ju vložiť do zbernej nádoby.

 

6.2. Vhodné hasiace prostriedky:

Pri požiari treba použiť dýchacie prístroje a hasiace prístroje A – B – C.

 

6.3. Prvá pomoc:

Zasiahnuté miesto treba umyť s tečúcou vodou a mydlom a potom ošetriť reparačným krémom.

 

7. Ďalšie údaje:

Zberná nádoba musí byť označená týmto listom a varovným symbolom.

 

8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):

Telefón: Fax:

 

9. Spracoval:

Meno: Telefón: Fax:

Adresa organizácie: Dátum: Podpis:

 


1. Názov odpadu:Vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

 

2. Číslo odpadu:

 

0

 

8

 

0

 

1

 

1

 

5

 

3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:

Vodná disperzia anorganických a organických pigmentov s obsahom zvyškov špeciálnych aditív a plnidiel.

 

4. Nebezpečné vlastnosti odpadu:

H5 – zdravotná škodlivosť, H13 - Látky a prípravky, ktoré akýmkoľvek spôsobom po odstránení spôsobujú uvoľnenie inej látky, H14 ekotoxicita

 

5. Odporúčané spôsoby zneškodňovania:

Vhodným spôsobom je spaľovanie (D10), skládkovanie (D1) a úprava.

 

6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch:

Pri úniku odpadu treba zabrániť kontaminácii pôdy, povrchových a podzemných vôd.

 

6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.:

Pri úniku treba odpad zozbierať a vložiť do zbernej nádoby. Pri úniku vodných výluhov zasiahnuté miesto treba posypať sorpčnou látkou a potom ju vložiť do zbernej nádoby.

 

6.2. Vhodné hasiace prostriedky:

Pri požiari treba použiť dýchacie prístroje a hasiace prístroje A – B – C.

 

6.3. Prvá pomoc:

Zasiahnuté miesto treba umyť s tečúcou vodou a mydlom a potom ošetriť reparačným krémom.

 

7. Ďalšie údaje:

Zberná nádoba musí byť označená týmto listom a varovným symbolom.

 

8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):

Telefón: Fax:

 

9. Spracoval:

Meno: Telefón: Fax:

Adresa organizácie: Dátum: Podpis:

 


1. Názov odpadu:Odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

 

2. Číslo odpadu:

 

0

 

8

 

0

 

1

 

1

 

7

 

3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:

Kal alebo zoškrabané čiastky farieb a laku premenlivej konzistencie s obsahom zostatkov halogenovaných rozpúšťadiel.

 

4. Nebezpečné vlastnosti odpadu:

H3 horľavosť, H5 – zdravotná škodlivosť, H13 - Látky a prípravky, ktoré akýmkoľvek spôsobom po odstránení spôsobujú uvoľnenie inej látky, H14 ekotoxicita.

 

5. Odporúčané spôsoby zneškodňovania:

Vhodným spôsobom je spaľovanie (D10) alebo skládkovanie (D1).

 

6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch:

Pri úniku odpadu treba zabrániť kontaminácii pôdy, povrchových a podzemných vôd.

 

6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.:

Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Pri úniku treba odpad zozbierať a vložiť do zbernej nádoby. Pri úniku vodných výluhov zasiahnuté miesto treba posypať sorpčnou látkou a potom ju vložiť do zbernej nádoby.

 

6.2. Vhodné hasiace prostriedky:

Pri požiari treba použiť dýchacie prístroje a hasiace prístroje A – B – C.

 

6.3. Prvá pomoc:

Zasiahnuté miesto treba umyť s tečúcou vodou a mydlom a potom ošetriť reparačným krémom.

 

7. Ďalšie údaje:

Zberná nádoba musí byť označená týmto listom a varovným symbolom.

 

8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):

Telefón: Fax:

 

9. Spracoval:

Meno: Telefón: Fax:

Adresa organizácie: Dátum: Podpis:

 


1. Názov odpadu:Odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky

 

2. Číslo odpadu:

 

0

 

8

 

0

 

3

 

1

 

2

 

3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:

Viskózna látka zložená z organických a anorganických pigmentov, živíc, rastlinných a minerálnych olejov. Bod vzplanutia je 1000 C a hranica explózie 0,46 obj. %. Pary odpadu sú zápalné a explozívne.

 

4. Nebezpečné vlastnosti odpadu:

Pri dodržaní skladovacích, manipulačných, prepravných predpisov odpad nie je rizikový. Je schopný kontaminovať pôdu, povrchové a podzemné vody.

 

5. Odporúčané spôsoby zneškodňovania:

Vhodným spôsobom je termické zneškodnenie spaľovaním (D10).

 

6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch:

Pri jeho úniku treba zabrániť kontaminácii pôdy, povrchových a podzemných vôd.

 

6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.:

Zozbierať a uložiť do zbernej nádoby. Pary sa nesmú vdychovať. V prípade požiaru vznikajú najmä oxidy uhoľnaté, uhličité a dusíka.

 

6.2. Vhodné hasiace prostriedky:

Používajú sa hasiace prístroje A – B – C.

 

6.3. Prvá pomoc:

Zasiahnuté miesto treba umyť tečúcou vodou a umyť s mydlom. Pri nadýchnutí spôsobuje bolesti hlavy alebo závrate; zabezpečiť treba prívod čerstvého vzduchu, resp. poskytnúť umelé dýchanie. Po požití sa nesmie vyvolať zvracanie. V zložitých prípadoch treba zabezpečiť lekárske ošetrenie.

 

7. Ďalšie údaje:

Zberná nádoba je označená týmto listom a varovným symbolom.

 

8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):

Telefón: Fax:

 

9. Spracoval:

Meno: Telefón: Fax:

Adresa organizácie: Dátum: Podpis:

 


1. Názov odpadu:Kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky

 

2. Číslo odpadu:

 

0

 

8

 

0

 

3

 

1

 

4

 

3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:

Kal tlačiarenských farieb pastovitej konzistencie s obsahom zostatkov halogenovaných rozpúšťadiel. Možnosť obsahu ťažkých kovov a ropných látok.

 

4. Nebezpečné vlastnosti odpadu:

H4 dráždivosť, H5 – zdravotná škodlivosť, H13 - Látky a prípravky, ktoré akýmkoľvek spôsobom po odstránení spôsobujú uvoľnenie inej látky, H14 ekotoxicita.

 

5. Odporúčané spôsoby zneškodňovania:

Vhodným spôsobom je spaľovanie (D10) alebo skládkovanie (D1).

 

6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch:

Pri úniku odpadu treba zabrániť kontaminácii pôdy, povrchových a podzemných vôd.

 

6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.:

Pri úniku treba odpad zozbierať a vložiť do zbernej nádoby. Pri úniku vodných výluhov zasiahnuté miesto treba posypať sorpčnou látkou a potom ju vložiť do zbernej nádoby.

 

6.2. Vhodné hasiace prostriedky:

Pri požiari treba použiť dýchacie prístroje a hasiace prístroje A – B – C.

 

6.3. Prvá pomoc:

Zasiahnuté miesto treba umyť s tečúcou vodou a mydlom a potom ošetriť reparačným krémom.

 

7. Ďalšie údaje:

Zberná nádoba musí byť označená týmto listom a varovným symbolom.

 

8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):

Telefón: Fax:

 

9. Spracoval:

Meno: Telefón: Fax:

Adresa organizácie: Dátum: Podpis:

 


1. Názov odpadu:Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky

 

2. Číslo odpadu:

 

0

 

8

 

0

 

3

 

1

 

7

 

3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:

Odpad tuhej konzistencie obsahujúci škodliviny (organické a anorganické pigmenty, rastlinné a minerálne oleje), ktoré majú vlastnosti spôsobujúce nebezpečnosť odpadu.

 

4. Nebezpečné vlastnosti odpadu:

Nebezpečie a možnosť kontaminácie pôdy, povrchových a podzemných vôd pri nedodržaní postupov určených na nakladanie s ním. Pri vyluhovaní zaťažuje životné prostredie.

 

5. Odporúčané spôsoby zneškodňovania:

Vhodným spôsobom je termické zneškodnenie (D10) alebo skládkovanie (D1).

 

6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch:

Odpad sa zozbiera a vloží do zbernej nádoby. Pary sa nesmú vdychovať. V prípade požiaru vznikajú najmä oxidy uhoľnaté, uhličité a dusíka.

 

6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.:

Zozbierať a uložiť do zbernej nádoby. Pary sa nesmú vdychovať. V prípade požiaru vznikajú najmä oxidy uhoľnaté, uhličité a dusíka.

 

6.2. Vhodné hasiace prostriedky:

Používajú sa hasiace prístroje A – B – C. Pri požiari sa použijú dýchacie prístroje.

 

6.3. Prvá pomoc:

Zasiahnuté miesto treba umyť tečúcou vodou a umyť s mydlom. Pri nadýchnutí spôsobuje bolesti hlavy alebo závrate; zabezpečiť treba prívod čerstvého vzduchu, resp. poskytnúť umelé dýchanie. Po požití sa nesmie vyvolať zvracanie. V zložitých prípadoch treba zabezpečiť lekárske ošetrenie.

 

7. Ďalšie údaje:

Zberná nádoba s odpadom je označená týmto listom. V prípade vzniku havarijnej situácie treba postupovať podľa havarijné plánu alebo plánu opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd.

 

8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):

Telefón: Fax:

 

9. Spracoval:

Meno: Telefón: Fax:

Adresa organizácie: Dátum: Podpis:

 


1. Názov odpadu:Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

 

2. Číslo odpadu:

 

0

 

8

 

0

 

4

 

0

 

9

 

3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:

Viskózna kvapalina alebo pasty. Disperzná hmota anorganických alebo organických lepidiel a plnív v tekutom stave alebo premenlivej konzistencie s obsahom zostatkov halogenovaných rozpúšťadiel.

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: