Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Informačné systémy životného prostredia

10.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.1.5 Informačné systémy životného prostredia

Ing. Juraj Poništ

Sekcia Informačných systémov životného prostredia pozostáva zo skupiny niekoľkých špecializovaných systémov:

  • -> IS Environmentálne škody bol zriadený v zmysle § 20 o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • -> IS Environmentálne záťaže predstavuje evidenciu a manažment údajov týkajúcich sa lokalít, kde znečistenie územia bolo spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody.
  • -> IS Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania bol zriadený v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Jeho úlohou je evidencia a manažment opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň. V rámci nového zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, v § 38 bol upravený jeho obsah, ktorý je podrobnejšie popísaný vo vyhláške č. 11/2016 Z. z.
  • -> IS nakladania s ťažobným odpadom slúži na zabezpečenie zhromažďovania údajov a informácií o nakladaní s ťažobným odpadom pre potreby orgánov verejnej správy a pre zabezpečenie informovania verejnosti a jej účasti na povoľovaní úložísk podľa zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s ťažobným odpadom v znení neskorších predpisov.
  • -> IS Prevencia závažných priemyselných havárií bol zriadený zákonom č. 277/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je súčasťou informačného systému životného prostredia (ISŽP) ako aj informačného systému úradov životného prostredia (ISÚŽP). Cieľom je predovšetkým zabezpečiť informačnú podporu pre výkon štátnej správy v oblasti prevencie ZPH, ale aj v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.
  • -> Bazálne environmentálne informácie o sídlach Slovenska (BEISS) predstavuje databázu informácií o životnom prostredí na úrovní miest a obcí obsahujúcu environmentálne a základné územno-technické údaje a je koncipovaný ako online informačný systém, umožňujúci interaktívnu aktualizáciu údajov a subsystémov založených na tej istej identifikácii.
  • -> Katalóg chránených stromov
  • -> Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR
  • -> IS OO je informačný systém o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch zriadený podľa § 20 ods. 11 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, prostredníctvom ktorého právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: