dnes je 5.8.2020

Input:

Informačný systém odpadového hospodárstva od 1. júla 2020

26.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.1.4 Informačný systém odpadového hospodárstva od 1. júla 2020

Ing. Juraj Poništ

28. 5. 2019 sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie novely zákona o odpade č. 79/2015. 29. 05. 2019 začal proces vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania. V čase uverejnenia článku stále prebieha proces vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania.

Súčasťou zmien sú zmeny v rámci informačného systému odpadového hospodárstva, definovaného v pôvodnom zákone v § 103.

Cieľom zavedenia informačného systému je zabezpečiť elektronizáciu služieb v oblasti odpadového hospodárstva.

Zavedením registrov bude umožnené zdieľanie a využívanie údajov medzi jednotlivými prúdmi odpadov. Prostredníctvom integrácie na referenčné registre bude zabezpečené, aby povinné osoby nemuseli predkladať pre účely konania informácie, ktoré sú už vedené v referenčných registroch (princíp „jedenkrát a dosť”).

Návrhom zákona sa upravia ustanovenia týkajúce sa informačného systému odpadového hospodárstva („ISOH”), registrov ISOH, rozsahu údajov vedených v ISOH, podmienok poskytovania a sprístupňovania údajov z a do ISOH, pôsobnosti orgánov verejnej moci pri vedení a používaní ISOH a zodpovednosti za porušovanie povinností na úseku ISOH.

Od 1. júla 2020 sa budú môcť žiadosti o povolenia, rozhodnutia, registráciu atď. vydávané podľa zákona o odpadoch podávať výlučne elektronickou formou, keďže postupne sa prejde k úplnej elektronizácii služieb ako aj k úplnej elektronickej komunikácii za účelom zefektívnenia fungovania štátnej správy. Do 30. júna 2020 ministerstvo bude akceptovať aj žiadosti v listinnej podobe.

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť sa bude môcť vykonávať elektronicky už od účinnosti tohto zákona, teda od 1. júla 2020 a výhradne elektronicky od 1. januára 2022.

Medzi hlavnými cieľmi návrhu zmien v rámci informačného systému možno uviesť:

  • -> vytvorenie efektívneho nástroja sledovania toku odpadov,
  • -> zavedenie podporného nástroja pre tvorbu Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (POH SR),
  • -> poskytovanie údajov pre potreby Európskej únie, prípadne iných tretích strán,
  • -> odstránenie nezrovnalosti vo vykazovaní jednotlivých tokov odpadov,
  • -> sledovanie životného cyklu odpadu od jeho vzniku až po stavy jeho konca,
  • -> sledovanie pri riadení kompetencií a aktivít jednotlivých aktérov v rámci životného cyklu pri vzniku, transporte, recyklácii a zneškodňovaní odpadu,
  • -> zabezpečenie elektronickej validácie aktérov a kontrola lehôt jednotlivých aktivít prostredníctvom centrálnej referenčnej evidencie,
  • -> systémové riešenie vzťahov medzi starými informačnými systémami,
  • -> zabezpečenie efektívneho vedenia a uchovávania evidencie o odpadoch, o zhodnotení a zneškodnení odpadov ako aj ohlasovanie údajov od povinných osôb.

Orgány štátnej správy budú efektívne poskytovať súhrnné validné a adresné informácie o stave plnenia medzinárodných záväzkov vo forme reportov inštitúciám EUROSTAT, OECD, Európska komisia, Európska environmentálna agentúra, Sekretariát Bazilejského dohovoru.

Ďalším cieľom novely je odstránenie transpozičných a iných nedostatkov vytýkaných zo strany Európskej Komisie v rámci prebiehajúceho prípadu EU Pilot č. EUP(2018)9334, čím dôjde aj k úplnej transpozícii článku 2 písm. h) a článku 6 písm. a) smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov a odstránenie transpozičných nedostatkov, na ktoré Európska komisia poukazuje v prípade EU Pilot č. EUP(2016)8727, ktorý sa týka nesprávnej transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Podľa novely zákona sa registre členia na verejnú časť a neverejnú časť, pričom

a)