dnes je 28.2.2020
Input:

Kedy sa môžu vyžadovať odborné posudky vo veciach odpadov v roku 2019

12.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.1.4 Kedy sa môžu vyžadovať odborné posudky vo veciach odpadov v roku 2019

Ing. Juraj Poništ

Podľa vyhlášky 371/2015 Z. z. z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, sú stanovené prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia, žiadosti o vydanie vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a žiadosti o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť, odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie.

Odborný posudok sa môže vyžadovať na:

  • udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre kategóriu ostatných odpadov, okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov, vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton, a zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton,

  • prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov, a mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov, okrem zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton,

  • udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, okrem ich prepravy a okrem ich zhromažďovania u držiteľa odpadov,

  • udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné,

  • udelenie súhlasu na odovzdanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti,

  • udelenie súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie,

  • udelenie súhlas na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením,

  • vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k dokumentácii v územnom konaní okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb, k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, ak sa neuskutočnilo územné konanie okrem jednoduchých stavieb a drobných