dnes je 26.1.2020
Input:

Kedy sa vyžadujú odborné posudky vo veciach odpadov v roku 2019

10.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.1.1 Kedy sa vyžadujú odborné posudky vo veciach odpadov v roku 2019

Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa vyhlášky 371/2015 Z. z. z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, sú stanovené prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia, žiadosti o vydanie vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a žiadosti o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť, odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie.

Odborný posudok sa vyžaduje na:

  • udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,

  • udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov , na ktoré nebol vydaný súhlas, a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas, okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a zhodnocovania odpadov vo vodných stavbách, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,

  • udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov, vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton, a zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton, pričom sa odborný posudok vyžaduje pre kategóriu nebezpečných odpadov,

  • udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením, pričom odborný posudok sa vyžaduje len pre kategóriu nebezpečných odpadov, udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie,

  • udelenie súhlasu na dekontamináciu,

  • udelenie súhlasu na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly,

  • udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého,

  • udelenie súhlasu na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

  • udelenie súhlasu na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého