Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k Výnosu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

6.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.4 Komentár k Výnosu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

Mgr. Katarína Liebscherová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


1. Všeobecne KKK

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo”) vydalo Výnos na základe zmocnenia zakotveného v ustanovení § 105 ods. 3 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o odpadoch”). V zmysle predmetného ustanovenia zákona o odpadoch má ministerstvo vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým okrem iného ustanoví jednotné metódy analytickej kontroly odpadov. Vydaním predmetného výnosu sa zároveň splnil jeden z bodov Plánu legislatívnych úloh ministerstva na rok 2015. Oznámenie ministerstva o vydaní Výnosu je uverejnené v Zbierke listín pod číslom 368/2015 a celé znenie výnosu je uverejnené v čiastke 7/2015 Vestníka Ministerstva.

Problematika, ktorú upravuje výnos nie je upravená v práve Európske únie a nie je obsiahnutá ani v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. Hlavným účelom Výnosu je najmä ustanoviť jednotné postupy a metódy pri odbere vzoriek, pri príprave vodného výluhu odpadov, stanovení sledovaných ukazovateľov a vodných výluhov odpadov a štatistickom spracovaní výsledkov z analýz odpadov a výluhov odpadov a vyjadrovania výsledkov z analýz odpadov.

Zákon o odpadoch zakotvuje povinnosť odoberať vzorky odpadov pre prevádzkovateľa skládky odpadov a pôvodcu nebezpečného odpadu. Podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný zabezpečiť podľa potreby kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu.

Pôvodca nebezpečného odpadu je za podmienok uvedených v § 25 ods. 5zákona o odpadoch povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou, s výnimkou, ak jeho nebezpečné vlastnosti a bližšie podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov výrobku alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá.

Kvalifikovanou osobou je orgán posudzovania zhody, ktorému bola na základe preukázania splnenia akreditačných požiadaviek udelená akreditácia. Zoznam akreditovaných subjektov sa nachádza na internetovej stránke Slovenskej národnej akreditačnej služby. V prípade porušenia týchto povinností uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva pokutu vo výške od 800,- EUR do 80.000,- EUR.

Podľa § 106 písm. d) zákona o odpadoch je Slovenská inšpekcia životného prostredia oprávnená vykonávať fyzickú kontrolu odpadu, odoberať a analyzovať vzorky odpadu, a to na mieste vzniku odpadu, u oznamovateľa, príjemcu odpadu, v zariadeniach, na hraničných priechodoch a na celom území Slovenskej republiky.

Na odoberanie vzoriek sú taktiež oprávnené osoby vykonávajúce štátny dozor (§ 112 ods. 4 písm. d) zákona o odpadoch). Držiteľ odpadu je v zmysle § 14 ods. 1 písm. k) zákona o odpadoch povinný umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup odoberanie vzoriek odpadov. Ak držiteľ odpadu poruší túto povinnosť, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva mu uloží pokutu vo výške od 2.000,- EUR do 250.000,- EUR.

2. Predmet úpravy

Výnos upravuje nasledujúce postupy súvisiace s analytickou kontrolou odpadov:

  • postup odberu vzoriek odpadov na analýzu nebezpečných vlastností a zloženia odpadov,

  • postup prípravy vodného výluhu z odpadov,

  • postup stanovenia sledovaných ukazovateľov odpadov a vodných výluhov z odpadov,

  • postup spracovania výsledkov analýz odpadov a výluhov z odpadov a vyjadrovania výsledkov

  • postup analýz odpadov.

Výnos sa nevzťahuje na postupy analýzy zloženia a hodnotenia nebezpečných vlastností odpadov, ktoré sú dokumentované v technických normách pre oblasť Charakterizácia odpadov.

Výnos obsahuje tri prílohy, ktoré bližšie opisujú jednotlivé postupy uvedené vo výnose.

Príloha č. 1 obsahuje najmä spôsob a zásady odberu vzoriek z jednotlivých druhov odpadov; spôsob výberu vhodného obalu na odobraté vzorky; typy a veľkosti vzoriek; popis techniky odbery čiastočných vzoriek; úpravu vzoriek; spôsob označovania, uchovávania a transportu vzoriek.

Príloha č. 2 obsahuje najmä princípy, rozsah použitia a postup prípravy vodného výluhu z monolitického odpadu a odpadu po úprave.

Príloha č. 3 určuje spôsob spracovania výsledkov analýz odpadov a ich výluhov a obsahuje opis testovacích metód a výpočtov, ktoré sa využívajú pri analýzach odpadov.

2.1 Odber vzoriek odpadov na analýzu nebezpečných vlastností a zloženia odpadov

V zmysle § 2 ods. 9 Zákona o odpadoch sa za nebezpečný odpad považuje odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu, ktorým je Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc. Práve analýzou vybraných vzoriek odpadov sa má zistiť, či daný odpad má alebo nemá nebezpečné vlastnosti.

Príloha č. 1 výnosu stanovuje postup pre odber vzoriek tuhých, kvapalných a pastovitých odpadov, kalov, sedimentov a kontaminovaných zemín, pri ich vzniku, nakladaní, pri doprave alebo prechodnom uskladnení u pôvodcu, prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie, spracovanie, úpravu alebo recykláciu odpadu. Postup, určenie miesta a zásady odberu sú samostatne určené pre tuhý priemyselný odpad; pôdu kontaminovanú odpadmi; tuhý domový odpad a nakoniec pre kalový a kvapalný odpad.

Odber vzoriek odpadu a následnú analýzu ich nebezpečných vlastností môže vykonať akreditované odborné pracovisko, ktoré po vykonaní analýzy vyhotoví protokol z analytickej kontroly odpadov v zmysle § 5 ods. 1vyhlášky Ministerstva č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Zoznam akreditovaných subjektov sa nachádza na internetovej stránke Slovenskej národnej akreditačnej služby.

Osoba, ktorá vykoná odber vzoriek, je povinná vypracovať protokol o odbere vzoriek na formulári, ktorého vzor je uvedený v Prílohe č. 1 výnosu. Okrem protokolu o odbere vzoriek je potrebné pri odbere vzoriek vypracovať terénny denník, v ktorom sa uvedú všetky informácie týkajúce sa terénu alebo vlastného odberu vzoriek. Demonštratívny výpočet údajov, ktorý musia byť obsiahnuté v terénnom denníku, sú uvedené v bode 12.2.3 Prílohy č. 3 výnosu:

1. účel vzorkovania,

2. miesto vzorkovania (napríklad prepravca, miesto zneškodnenia) a adresa,

3.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: