dnes je 21.9.2020

Input:

Komunálne odpady podľa novely zákona o odpadoch od 1. júla 2020

26.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.1.3 Komunálne odpady podľa novely zákona o odpadoch od 1. júla 2020

Ing. Juraj Poništ

Hlavné ciele

28. 5. 2019 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie novely zákona o odpadoch. Deň na to sa začal proces vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania. V súčasnej dobe prebieha proces vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania.

Súčasťou zmien sú legislatívne úpravy v rámci nakladania s komunálnym odpadom.

Hlavné ciele pre túto legislatívnu úpravu sú:

  • -> úprava ustanovení, ktoré sa týkajú základných definícii a pojmov ako sú napr. definícia komunálneho odpadu, definícia stavu konca odpadu či vedľajšieho produktu,
  • -> doplnenie cieľov recyklácie komunálneho odpadu pre roky 2025, 2030 a 2035 a recyklácie odpadov z obalov pre roky 2025 a 2030,
  • -> posilní sa predchádzanie vzniku odpadu na úrovni obce,
  • -> podpora činností prípravy odpadu na opätovné použitie a aj priameho opätovného použitia výrobkov,

Výsledným stavom by malo byť znižovanie vzniku komunálneho odpadu a sekundárne šetrenie nerastných surovín.

Transpozícia smerníc EÚ

Ustanovenie je upravené v súlade s požiadavkou čl. 2 ods. 2 písm. e) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc. Rastlinné látky z agropotravinárskeho odvetvia a potraviny iného ako živočíšneho pôvodu, ktoré už nie sú určené na ľudskú spotrebu a majú sa použiť ako krmivo pre zvieratá, majú byť v záujme zamedzenia duplicity pravidiel vyňaté spod pôsobnosti zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch”) v plnom súlade s predpismi upravujúcimi krmivá, tzn. zákon o odpadoch sa nebude na tieto látky, ktoré sa majú použiť ako krmivá uplatňovať.

Lehota na prebratie smernice sa viaže k 5. júlu 2020. Novela zákona jasne špecifikuje právne úpravy, ktoré sa viažu na iný konkrétny termín.

Legislatívne zmeny v zákone o odpadoch

V porovnaní s predchádzajúcim zákonom nastala v oblasti komunálneho odpadu legislatívna úprava v § 9, § 10, § 12 – § 16, § 80, § 81.

Program Slovenskej republiky sa rozšíril o tri body:

  1. opatrenia, aby odpad, najmä komunálny odpad, vhodný na recykláciu alebo iné zhodnocovanie, nebol prijímaný na skládky odpadov,
  2. opatrenia na predchádzanie všetkých podôb znečisťovania odpadom a na vyčistenie od všetkých druhov odpadu,
  3. vhodné kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele a ciele, ktoré sa okrem iného vzťahujú na množstvo vzniknutého odpadu a jeho spracovanie a na komunálny odpad, ktorý je zneškodnený alebo energeticky zhodnotený.

Údaje podľa bodov 1 – 3 sa v novele zákona stanú súčasťou Záväznej časti programu Slovenskej republiky.

Ustanovenie sa dopĺňa v súlade s článkom 28 odsek 3 písm. ca), f) a g) rámcovej smernice z dôvodu potreby nastaviť také opatrenia, aby odpad vhodný na recykláciu alebo iné zhodnocovanie, najmä komunálny odpad nebol prijímaný na skládky odpadov za účelom skládkovania.

V Programe obce nastala zmena znenia nasledovného bodu:

Program obce obsahuje najmä údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a o zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov,

Nové znenie zakotvené v novele:

Program obce obsahuje najmä opis existujúcich systémov zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vrátane materiálov a územného pokrytia triedeného zberu.

Ustanovenie sa mení v súlade s článkom 28 odsek 3 písm. cb) rámcovej smernice z dôvodu potreby podrobného poznania systému zberu odpadov, ktoré je dôležité pre plánovanie ďalších aktivít v odpadovom hospodárstve.

Pod pojmom „materiál” sa myslia odpady, ktoré sú zbierané spoločne alebo oddelene na jednotlivé typy materiálov, napr. systém zberu odpadov môže byť nastavený tak, že niektoré typy v rámci druhov odpadov napr. hliník, je zbieraný spoločne s inými odpadmi (plasty), resp. iné typy v rámci druhov odpadov napr. PET sú zbierané samostatne od iných typov plastov.

V súlade s týmto ustanovením je potrebné preto uviesť podrobný opis existujúceho systému zberu odpadov a územného pokrytia.

Legislatívna zmena podľa § 9 a § 10 sa stane účinnou od 1. júla 2020.

V novele zákona bol v § 12 rozšírený odsek 6 nasledovne:

,,Na fyzickú osobu, ktorá nakladá so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo drobných stavieb sa vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 1 písm. e).”.

Nové znenie odseku 6 umožňuje fyzickej osobe – nepodnikateľovi nakladať, či inak zaobchádzať nielen s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a stavebným odpadom z jednoduchých stavieb, ale aj so stavebným odpadom z drobných stavieb, ktoré sú zadefinované v § 139b ods. 7 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Bolo však potrebné doplniť právny rámec povinností nakladania, resp. zaobchádzania so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb a drobných stavieb. Fyzická osoba je povinná odovzdať tento odpad len osobe oprávnenej nakladať s takýmto odpadom.

Podľa novely zákona sa zákaz spaľovania biologicky rozložiteľného odpadu s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b) rozšíril o zákaz spaľovania odpadu, ktorý sa vyzbieral oddelene na účel prípravy na opätovné použitie alebo recyklácie, okrem odpadu, ktorý je nezhodnotiteľným zvyškom z týchto činností zhodnocovania takto oddelene vyzbieraného, ak nie je možný alebo účelný postup podľa § 6.

Cieľom tejto právnej úpravy je podporovať udržateľné využívanie zdrojov.

Podľa novely zákona nastala legislatívna úprava v § 14 odseku 5.

Pôvodné znenie:

Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n), je oprávnený odovzdať odpad aj inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 písm. e), ak ide o odpad vhodný na využitie v domácnosti, ako je materiál, palivo26) alebo iná vec určená na konečnú spotrebu okrem nebezpečného odpadu, elektroodpadu, odpadových pneumatík a použitých batérií a akumulátorov; konečnou spotrebou sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad. Pri takomto postupe sa na držiteľa odpadov nevzťahujú povinnosti podľa odseku 1 písm. d) a e). Ustanovenia osobitných predpisov27) týmto nie sú dotknuté.

Nové znenie:

Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n), je oprávnený odovzdať odpad aj inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 písm. e), ak ide o odpad vhodný na využitie v domácnosti. Odpad vhodný na využitie v domácnosti je materiál, palivo,26) ktorým je iba odpad z biomasy26a) alebo iná vec určená na konečnú spotrebu; konečnou spotrebou sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad. Pri takomto postupe sa na držiteľa odpadov nevzťahujú povinnosti podľa odseku 1 písm. d). Ustanovenia osobitných predpisov27) týmto nie sú dotknuté. Na využitie v domácnosti sa nemôže odovzdať nebezpečný odpad, elektroodpad, odpadového pneumatiky a použité batérie a akumulátory.

Vyššie spomínaná úprava súvisí so zosúladením s predpismi platnými na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia.

V novele zákona nastala legislatívna úprava riešiaca príklady z praxe kedy držiteľ, prípadne vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti prejavili záujem o zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu. V súvislosti so zabezpečením takéhoto konania zo strany vymenovaných subjektov v súlade so zákonom o odpadoch sa zavádza v predmetnom ustanovení možnosť podpory tohto konania, ak oň prejavia záujem.

V danom prípade je potrebná vzájomná súčinnosť a spolupráca s orgánmi policajného zboru.

Táto podpora bola implementovaná rozšírením § 15 odseku 14 o písmeno c):

Držiteľ nezákonne umiestneného odpadu alebo osoba uvedená v odseku 2, ak prejaví záujem o zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu, pričom ak ide o:

  • -> komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady,