Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Máte vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia ?

8.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov došlo k zmene prakticky celej právnej oblasti vodného hospodárstva. Okrem povinného prehodnotenia jestvujúcich súhlasov a povolení má podľa § 70 ods. 1 zákona o vodách povinnosť ustanoviť vodohospodára ten, kto zaobchádza so škodlivými látkami v množstve väčšom ako 1 m3, alebo obzvlášť škodlivými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t napr. produkty ropného pôvodu, hnojivá, organické aj anorganické suroviny, ktoré podľa bezpečnostných listov výrobcov môžu ohrozovať životné prostredie.

Ohrozenie kvality alebo zdravotnej bezchybnosti vôd môže dôjsť vplyvom škodlivej alebo obzvlášť škodlivej látky. Zoznam škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok je uvedený v prílohe č. 1 zákona o vodách.

Zaobchádzanie so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti upravuje § 39 zákona o vodách. Spravidla sa jedná o činnosť, pri ktorej sa tieto látky vyrábajú, spracúvajú, používajú, prepravujú a skladujú alebo sa s nimi zaobchádza iným spôsobom, napríklad ich používaním na pohon motorových vozidiel.

Najčastejšou príčinou mimoriadneho zhoršenia vôd je ľudské konanie a nevyhovujúci technický stav zariadenia a objektov, v ktorých sa zaobchádzajú s nebezpečnými látkami. V najväčšej miere sa na mimoriadnom zhoršení vôd podieľajú ropné látky.

Ten, kto zaobchádza so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami, je povinný dodržiavať osobitné predpisy (napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov), ktoré ustanovujú, za akých podmienok možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových vôd a podzemných vôd. Ak zaobchádzanie so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami z hľadiska ochrany vôd neupravujú osobitné predpisy, je ten, kto s takýmito látkami zaobchádza, povinný urobiť potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.

Subjekt, ktorý pravidelne zaobchádza v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti s tuhými škodlivými látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými škodlivými látkami v množstve väčšom ako 1 m3 alebo zaobchádza s tuhými obzvlášť škodlivými látkami v množstve väčšom ako 0, 3 t alebo s kvapalnými obzvlášť škodlivými látkami v množstve väčšom ako 0, 3 m3, je povinný vykonať okrem opatrení uvedených v § 39 odseku 2 zákona aj tieto opatrenia:

  • zostaviť plán preventívnych opatrení (tzv. havarijný plán v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.: 100/2005 Z. z. a zosúladenie svojej činnosti so zákonom o vodách určených v § 18, 21 - 25, 29, 39, 78 - 80 a taktiež plnenie pravidelných ohlasovacích povinností voči štátnym orgánom.) na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku a predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie (Slovenská inšpekcia životného prostredia) a oboznámiť s ním zamestnancov,

  • vybaviť pracoviská špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.

Návrh havarijného plánu je potrebné pred jeho predložením Slovenskej inšpekcii životného prostredia na schválenie prerokovať so správcom vodohospodársky významných vodných tokov, prípadne s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. Havarijný plán sa aktualizuje pri organizačnej zmene a pri zmene charakteru výroby alebo rozsahu výroby. Aktualizovaný havarijný plán sa predkladá inšpekcii na schválenie. Náležitosti a zásady spracovania havarijného plánu sú uvedené v prílohe vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z. .

Zaobchádzanie so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami (§ 39 zákona)

Za zaobchádzanie so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami sa na účely tohto zákona považuje výrobný proces alebo iná činnosť, pri ktorej sa tieto látky vyrábajú, spracúvajú, používajú, prepravujú a skladujú alebo sa s nimi zaobchádza iným spôsobom, napríklad ich používaním na pohon motorových vozidiel.

Ten, kto zaobchádza so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami, je povinný dodržiavať osobitné predpisy, ktoré ustanovujú, za akých podmienok možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových vôd a podzemných vôd. Ak zaobchádzanie so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami z hľadiska ochrany vôd neupravujú osobitné predpisy, je ten, kto s takýmito látkami zaobchádza, povinný urobiť potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.

Takýmito opatreniami sú najmä:

  • umiestňovať stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiaducemu úniku týchto látok do pôdy,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: