dnes je 25.6.2021

Input:

Metódy zhodnocovania odpadov

3.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1 Metódy zhodnocovania odpadov

Ing. Peter Gallovič

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje v § 3 ods. 13 zhodnocovanie odpadu ako činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie. Zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. a ide o nasledovné činnosti:

R1 Využitie odpadov najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom:

- pod činnosť R1 sú zaradené všetky druhy činnosti s odpadmi s vhodnými alebo podmienečne vhodnými vlastnosťami, na energetické využitie. Môže to byť odpadové drevo, odpadové plasty, odpadové oleje, opotrebované pneumatiky a guma, absorbenty (buničina, piliny) apod. Pri zhodnocovaní odpadov platí podmienka vyplývajúca z hierarchie odpadového hospodárstva, že materiálové zhodnotenie je uprednostnené pred energetickým.

R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel.

R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov):*

Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky

- pod činnosť R3 sú zaradené odpady, ktoré vo svojom chemickom vzorci majú prítomný uhlík. Ide o materiálové zhodnotenie plastov, pneumatík, zemín znečistených ropnými látkami apod.

R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín:

- z názvu je zrejmé, že ide o zhodnocovanie kovov. Ustanovenie nekonkretizuje či ide o farebné, drahé kovy alebo len železný šrot.

R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov:**

** Patrí sem čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných materiálov

- pod činnosť R5 sú zaradené odpady, ktoré vo svojom chemickom vzorci nemajú prítomný uhlík. Ide o materiálové zhodnotenie betónov, štrku, kameniva, popolčekov a pod.

R6 Regenerácie kyselín a zásad.

R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia.

R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov:

- pri tejto konkrétnej činnosti ide o získavanie drahých a vzácnych kovov, ktoré sú obsiahnuté v katalyzátoroch.

R9 Prečisťovanie oleja alebo iné opätovné použitie:

- pod tento pojem sú zahrnuté činnosti ako napr. výroba ľahkých a ťažkých vykurovacích olejov regeneráciou opotrebovaných olejov.

R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia:

- pri tejto činnosti sa využívajú pôvodné vlastnosti odpadov, biomasy, drevnej hmoty, tzv. zelených odpadov, ale aj kalov z úpravne a čírenia vody, kalov z ČOV. Využitie týchto odpadov je široké, napr. na odstraňovanie eróznych rýh po lesných kalamitách, po povodniach, na zúrodnenie pôdy chudobnej na organické látky, živiny, dusík, fosfor apod.

R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10.

R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11:***

*** Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním vrátane predbežnej úpravy, okrem iného napr. rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, separovanie,