Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nakladanie s elektroodpadom v roku 2018

18.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.17 Nakladanie s elektroodpadom v roku 2018

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky


Zákon o odpadoch rozlišuje nakladanie s elektroodpadom z domácností a nakladanie s elektroodpadom, ktorý nie je z domácností.

Nakladanie s elektroodpadom z domácností

Vo vzťahu k elektroodpadu z domácností zákon o odpadoch ustanovuje, že výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne nakladať alebo kolektívne nakladať s elektroodpadom z domácností, ktorý mu odovzdali fyzické osoby, ak takýto odpad pochádza z elektrozariadení z jeho výroby, z jeho predaja, alebo z cezhraničnej prepravy elektrozariadení z iného členského štátu Európskej únie do Slovenskej republiky alebo z dovozu elektrozariadení dovozu uvedených na trh po 13. auguste 2005.

Pri odpade z elektrozariadení z domácností je výrobca elektrozariadení povinný zabezpečiť zber elektroodpadu najmenej vo výške svojho zberového podielu na celom území Slovenskej republiky nasledujúcimi formami:

1. spätným zberom elektroodpadu,

2. oddeleným zberom z komunálnych odpadov v obciach,

3. oddeleným zberom prostredníctvom podnikateľa oprávneného na zber elektroodpadu, s ktorým má uzavretý zmluvný vzťah, a to najmenej na jednom mieste v každom okrese,

4. zberom na zbernom mieste elektroodpadu.

Nakladanie s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností

Pri elektroodpade, ktorý nie je z domácností, zákon o odpadoch stanovuje, že výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne nakladanie alebo kolektívne nakladanie s novým elektroodpadom, ktorý mu bol odovzdaný a ktorý nie je elektroodpadom z domácností, ak pochádza z elektrozariadení z jeho výroby, z jeho predaja, z cezhraničnej prepravy z iného členského štátu Európskej únie do Slovenskej republiky alebo ak pochádza

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: