dnes je 26.2.2021

Input:

Nakladanie s komunálnymi odpadmi

26.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.1.3 Nakladanie s komunálnymi odpadmi

Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Vysoký podiel zneškodňovania odpadov skládkovaním v komunálnej sfére je najväčším negatívom v nakladaní s odpadmi, ktorý bude potrebné zásadnými opatreniami zmeniť v prospech recyklácie a opätovného použitia odpadov aj napriek klesajúcemu trendu skládkovania komunálnych odpadov.

Komunálne odpady

Komunálny odpad je podľa § 80 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,

b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. zaviedol aj nový pojem – rozšírená zodpovednosť výrobcov. Výrobcovia vyhradených výrobkov platia triedené zbery komunálnych odpadov, ktoré spadajú do ich vyhradených prúdov obalov aj neobalov individuálne alebo prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov.

Toto pravidlo je jasné a zrozumiteľné. Ak ako výrobca „vyprodukujem“ odpad z obalov, mal by som platiť náklady spojené s jeho zberom a zhodnotením.

Ak časť obalov skončí v komunálnom odpade, výrobca si môže plniť svoje povinnosti výlučne prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá za neho vykonáva činnosti súvisiace so zberom a zhodnotením odpadu z obalov.

Výrobca zase za túto činnosť uhrádza OZV náklady spojené so zberom a zhodnotením odpadu z jeho obalov.

Európska legislatíva požaduje dodržanie cieľov zhodnotenia a recyklácie prostredníctvom stanovenia limitov, ktoré má Slovenská republika dosiahnuť. Podobné ciele majú aj výrobcovia. Práve dosiahnutie týchto cieľov má zabezpečiť, aby sa väčšina odpadu zhodnocovala alebo recyklovala a neskončila na skládkach. Dosiahnutie týchto cieľov musí byť prioritou Slovenskej republiky. Na Slovensku totiž drvivá väčšina odpadu skončí na skládkach a Slovensko dlhodobo patrí medzi najhoršie krajiny v plnení recyklačných cieľov.

Drobný stavebný odpad

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch priniesol zmeny aj v právnej úprave drobných stavebných odpadov (DSO).

Podľa predchádzajúceho zákona o odpadoch mala obec zahrnúť náklady na DSO do miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO. Množstvo DSO bolo limitované na 1 m3 na osobu a rok. Drobný stavebný odpad teda bol spoplatnený, ale platba bola skrytá v celkovom miestnom poplatku a bola nespravodlivá voči tým, ktorí v danom roku žiaden DSO nevyprodukovali.

Zákon o odpadoch zmenil kritériá vymedzenia DSO. Vypustila sa nejasná a nekontrolovateľná horná objemová hranica 1 m3 za jeden rok pre jednu fyzickú osobu a zároveň sa ustanovuje, že ide o odpad z činnosti, ktorú vykonávala fyzická osoba priamo alebo niekto (napr. stavebná firma) túto činnosť vykonával pre fyzickú osobu.

Nie je teda pravdou, že zákon o odpadoch zaviedol spoplatnenie DSO, pretože za DSO sa miestny poplatok platil aj podľa starého zákona, len skrytou formou.

V praxi sa platenie za DSO uplatňuje tak, že fyzická osoba, ak bude vykonávať bežné udržiavacie práce (napr. výmena obkladov v kúpeľni), zanesie odpad z týchto prác na zberný dvor alebo na miesto určené obcou vo VZN a zaplatí miestny poplatok podľa sadzby ustanovenej vo VZN obce za množstvo reálne vyprodukovaného odpadu. MŽP vydalo k miestnemu poplatku za DSO usmernenie, v ktorom sa uvádza, čo treba uviesť vo VZN o miestnom poplatku – že poplatok za DSO poplatník uhrádza v hotovosti, napr. priamo na zbernom dvore správcovi dane, t. j. poverenému zamestnancovi obce, o čom sa poplatníkovi následne vydá aj príjmový pokladničný doklad. Poplatok za DSO sa bude platiť len vtedy, keď poplatník tento odpad odovzdá na miesto určené obcou, pričom sa poplatok platí za skutočne odovzdané množstvo.

V zmysle § 78 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady možno za množstvový zber DSO zaviesť miestny poplatok tromi spôsobmi:

 • - najmenej 0,0033 € a najviac 0,0531 € za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu alebo najmenej 0,0066 € a najviac 0,1659 € za jeden kilogram komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu,
 • - najmenej 0,0066 € a najviac 0,1095 € za osobu a kalendárny deň,
 • - najmenej 0,015 € a najviac 0,078 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, ak v obci bol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.

Pôvodca odpadu

Pre obce je dôležitý aj pojem „pôvodca odpadu“, ktorým je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorej činnosťou vzniká odpad (teda aj komunálny odpad).

Obec sa nepovažuje za pôvodcu komunálneho odpadu, ale má povinnosti uložené priamo zo zákona ako držiteľ odpadu § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a navyše musí plniť povinnosti osobitne jej uložené v § 80. Predmetné povinnosti sa týkajú nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Obec sa stáva držiteľom komunálneho odpadu, keď odpad prejde od pôvodcu do faktickej držby obce.

Zákon v § 80 ods. 2 ustanovuje, že zložka komunálneho odpadu je taká časť komunálneho odpadu, ktorú možno z komunálneho odpadu mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 

Katalóg odpadov bol vydaný vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. Komunálny odpad patrí do skupiny 20 pod názvom Komunálny odpad (odpad z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu. Samostatnými druhmi (teda zložkami) komunálnych odpadov sú napr.: sklo, šatstvo, textílie, jedlé oleje a tuky, plasty, kovy, objemný odpad, odpad z elektrických a elektronických zariadení.

Zber odpadov

Zberom odpadov je podľa § 3 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. zákona o odpadoch zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. Zber odpadov sa vykonáva prostredníctvom zariadení na zber odpadov alebo prostredníctvom mobilného zberu odpadov.

Zariadenie na zber odpadov (zberný dvor, výkupňa odpadov) je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe, alebo inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov. Zákon ustanovuje všeobecnú podmienku, že ak chce niekto prevádzkovať zariadenie na zber odpadov, potrebuje na to súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch.

Zber komunálneho odpadu

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.

Obec je okrem povinností podľa § 10 ods. 1 a § 14 ods. 1 povinná zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci, zavedenie a vykonávanie triedeného zberu BRKO, jedlých olejov a tukov z domácností a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov, umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady, zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov.

Na zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na obcou určených miestach sa nevyžaduje osobitný súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa zákona o odpadoch, lebo nejde o zariadenie na zber odpadov. To však neznamená, že na zber komunálnych odpadov na týchto, obcou určených miestach, sa nevyžadujú žiadne ďalšie súhlasy. Ak je predmetom separovaného zberu taká zložka komunálneho odpadu, ktorá je nebezpečným odpadom (napr. staré oleje, batérie a akumulátory, staré lieky), musí mať obec, resp. ten, kto pre obec takýto zber zabezpečuje, na vykonávanie zberu súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom.

Ak obec zriaďuje zberný dvor na zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu tak, že buduje nové zariadenie (stavbu, areál) alebo prispôsobuje jestvujúcu stavbu alebo areál, pričom ide o činnosť, na ktorú sa vyžaduje vydanie povolenia podľa stavebného zákona, bude k tomu potrebovať aj súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, v ktorom úrad určí technické podmienky prevádzkovania zariadenia z hľadiska súladu so zákonom o odpadoch.

Zberné dvory

Podľa § 80 ods. 6 zákona o odpadoch je zberný dvor zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpady, ktorých zber na zbernom dvore umožňuje tento zákon, a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.

V prípade zberných dvorov je najtypickejší donáškový spôsob separovaného zberu, v rámci ktorého môžu vytriedené odpady odovzdávať fyzické osoby aj podnikateľské subjekty.

Z hľadiska umiestnenia zberného dvora je potrebné spĺňať viaceré požiadavky. Sú to predovšetkým:

 • - ľahká dostupnosť pre peších, pre osobné a nákladné autá, ale aj pre požiarne vozidlá,
 • - veľkosť pozemku by mala byť aspoň 1 500 m²,
 • - možnosť pripojenia sa na inžinierske siete,
 • - spevnená plocha, nepriepustná pre kvapaliny,
 • - zachytávanie a odvádzanie dažďovej vody cez kontrolnú akumulačnú nádrž do kanalizácie, prípadne čistenie odvádzanej vody (zachytávanie olejov),
 • - administratívna budova so sociálnymi požiadavkami podľa hygienických a bezpečnostných predpisov,
 • - oplotenie pozemku.

Taktiež je vhodné, aby priestor, kde sú umiestnené zberné nádoby bol zastrešený a uzatvárateľný. V prípade, že sa odpady ukladajú do voľne uložených kontajnerov, musia byť kontajnery kryté a prípadne uzamykateľné.

Na zbernom dvore sa jednotlivé druhy odpadov zhromažďujú oddelene. Na zbernom dvore musí podľa § 7 ods. 2 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, byť:

 1. zberná nádoba na zhromažďovanie každej oddelene vyzbieranej zložky odpadu spolu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov, pre ktorý je určená, ak v písmene b) nie je ustanovené inak,
 2. osobitne vyčlenený priestor alebo veľkokapacitný kontajner osobitne pre objemný odpad, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov spolu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov, pre ktorý je určený,
 3. skladovací priestor pre odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie,
 4. manipulačná plocha.

Povinnosti obce pri zabezpečení zberu odpadov

Obec je povinná zabezpečiť zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie zmesových komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci. Slovo,, zabezpečenie” vo vzťahu k zberným nádobám bolo zvolené v zákone zámerne, pretože cieľom je, aby pôvodcovia komunálneho odpadu v obci používali nádoby kompatibilné so systémom zberu odpadu v danej obci.

Spôsob tohto zabezpečenia je upravený v § 14 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyplýva z tzv. štandardu zberu obce. Štandard zberu vyjadruje minimálne zberové kapacity, v jednotkách objemu, v priemere dostupné pre každého jednotlivého obyvateľa obce počas jedného kalendárneho roku, a ktorý je získaný súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu. Nastavenie pomeru objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu nesmie vytvoriť neprimeranú donáškovú vzdialenosť a prekážku nárastu objemu triedeného zberu komunálnych odpadov.

Štandard zberu obce sa vypočítava každoročne pre každú obec a každú zložku komunálnych odpadov, pre ktorú je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov. Na napĺňanie štandardu zberu obce nemožno použiť zberovú kapacitu dostupnú prostredníctvom zariadenia na zber odpadov okrem zberovej kapacity dostupnej prostredníctvom zberného dvora tejto obce (§ 80 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. zákona o odpadoch). Na napĺňanie štandardu zberu obce možno použiť zberovú kapacitu poskytnutú obyvateľom tejto obce prostredníctvom