dnes je 29.7.2021

Input:

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadoch

22.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.5.3 Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadoch

Ing. Monika Offertálerová

Súčasný zákon o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania.

Rozlišuje pritom dva pojmy, ktoré upravujú nakladanie so stavebným odpadom:

1. „drobný stavebný odpad”, ktorý definuje § 80 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z.

2. „stavebné odpady a odpady z demolácií”, ktoré upravuje § 77 tohto zákona.

1) Drobný stavebný odpad (DSO)

Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO”) je „odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady”, podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

DSO v Katalógu odpadov vedený pod číslom 20 03 08 - ostatný odpad, môžu fyzické osoby odovzdať na miestne príslušnom zbernom dvore, resp. v obci, kde majú trvalé bydlisko alebo prostredníctvom množstvového zberu DSO, ktorý je v danej obci zavedený, a pre ktorý pôvodca odpadu platí miestny poplatok za komunálne odpady a DSO.

Za nakladanie s DSO, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá samotná obec. Ako držiteľ odpadu je podľa § 14 povinná odpady správne zaraďovať podľa Katalógu odpadov, viesť a uchovávať riadnu evidenciu o odpade, jeho množstve a o nakladaní s ním, z evidencie ohlasovať údaje príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje.

Na evidenciu odpadu slúži Evidenčný list odpadu (ELO), ktorého vzor sa nachádza v prílohe č. 1 vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. ELO predstavuje evidenčný základ v odpadovom hospodárstve. Z neho sa následne tvoria ďalšie evidencie a hlásenia. Vypĺňa sa priebežne za obdobie kalendárneho roku a uchováva sa v elektronickej alebo písomnej podobe po dobu 5 rokov. Držiteľ odpadu, ktorý ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov alebo s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov, musí tiež podávať na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, v ktorom uvedie sumárne údaje o množstvách odpadu a o spôsobe nakladania za kalendárny rok.

2) Stavebné odpady a odpady z demolácií

Stavebné odpady a odpady z demolácií sú „odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb”. V Katalógu odpadov sú stavebné odpady a odpady z demolácií súčasťou skupiny 17.

Číslo skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu  Názov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu  Kategória odpadu  
17   STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST)   O – ostatnýN – nebezpečný   
17 01   BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA    
17 01 01    betón    O    
17 01 02    tehly    O    
17 01 03    škridly a obkladový materiál a keramika    O    
17 01 06    zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky    N    
17 01 07    zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06    O    
17 02   DREVO, SKLO A PLASTY    
17 02 01    drevo    O    
17 02 02    sklo    O    
17 02 03    plasty    O    
17 02 04    sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami    N    
17 03   BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY    
17 03 01    bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht    N    
17 03 02    bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01    O    
17 03 03    uhoľný decht a dechtové výrobky    N    
17 04   KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATIN)    
17 04 01    meď, bronz, mosadz    O    
17 04 02    hliník    O    
17 04 03    olovo    O    
17 04 04    zinok    O    
17 04 05    železo a oceľ    O    
17 04 06    cín    O    
17 04 07    zmiešané kovy    O    
17 04 09    kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami    N    
17 04 10    káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky    N    
17 04 11    káble iné ako uvedené v 17 04 10    O    
17 05   ZEMINA (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH), KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK    
17 05 03    zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky    N    
17 05 04    zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03    O    
17 05 05    výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky    N    
17 05 06    výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05    O    
17 05 07    štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky    N    
17 05 08    štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07    O    
17 06   IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST    
17 06 01    izolačné materiály obsahujúce azbest    N    
17 06 03    iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky    N    
17 06 04    izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03    O    
17 06 05    stavebné materiály obsahujúce azbest    N    
17 08   STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY    
17 08 01    stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami    N    
17 08 02    stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01    O    
17 09   INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ    
17 09 01    odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť  N    
17 09 02    odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB (napr. tesniace materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB)    N    
17 09 03    iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky    N    
17 09 04    zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03    O    

Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 NZO, ako aj ohlasovaciu povinnosť miestne príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Vedie pre každý druh odpadu ELO a podľa neho vypracuje za kalendárny rok Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v prípade, že ročne nakladá s viac než tonou ostatných odpadov alebo s viac než 50 kg nebezpečných odpadov.

Za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií a taktiež plní povinnosti pôvodcu odpadu. Táto osoba je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo