Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nakladanie so stavebným odpadom

22.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.5.3 Nakladanie so stavebným odpadom

Ing. Monika Offertálerová

Pri rôznych stavebných, výkopových či zemných prácach dochádza k produkcii značného množstva komunálneho odpadu, do ktorého patrí aj stavebný odpad. V praxi sa ešte vždy stretávame s tým, že rôzne nielen stavebné odpady sa nedostávajú na riadené skládky odpadov, ale často vytvárajú ohnisko vzniku divokých skládok. V predkladanom príspevku sa preto oboznámime s tým, ako v zmysle platných právnych predpisov SR so vzniknutým stavebným odpadom – správne a bezpečne naložiť.

Pri nakladaní so stavebným odpadom treba postupovať v zmysle ustanovení stále platného zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktorý definuje základne zásady nakladania so stavebným odpadom. Stavebný odpad najčastejšie vzniká pri rekonštrukcii nehnuteľností – domy, chaty, oprava bytových jadier, alebo pri oprave, prestavbe či výstavbe garáží, prístreškov, altánkov, plotov, chodníkov, oporných múrov ako aj pri ďalších záhradkárskych prácach.

V zmysle KATALÓGU ODPADOV (vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. Z.) stavebný odpad zaraďujeme do skupiny 17 – Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest. Odpad zo stavebných prác, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby podľa stavebného zákona sa nazýva – „drobný stavebný odpad“. Pokiaľ drobný stavebný odpad neobsahuje žiadne nebezpečné látky možno hovoriť, že ide o inertný odpad. Tento odpad definuje vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

Inertný odpad je odpad, ktorý nepodlieha žiadnym významným fyzikálnym, chemickým ani biologickým zmenám. Tento odpad sa nerozpúšťa, nehorí ani inak fyzicky alebo chemicky nereaguje, nepodlieha biologickému rozkladu a ani škodlivo neovplyvňuje iné látky, s ktorými prichádza do styku tak, aby mohlo dôjsť k znečisteniu ŽP (najmä ovzdušia) a k poškodeniu ľudského zdravia. Celková kontaminácia a ekotoxicita odpadového výluhu musí byť zanedbateľná a nesmie ohroziť kvalitu povrchových alebo podzemných vôd.

Do tohto odpadu často patria najtypickejšiestavebné odpady, ktoré definuje aj KATALÓG ODPADOV, ako napr.: drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, keramiky, dlaždíc, škridiel, strešnej krytiny, výkopovej zeminy, sadrokartónu a odpady z ďalších stavebných a izolačných materiálov.

Do inertného odpadu vyprodukovaného domácnosťami, ale určite nepatrí stavebný odpads obsahom nebezpečných látok či už azbestu, ortuti alebo PCB a pod.

Ako podľa platných právnych predpisov SR bezpečne naložiť so stavebným odpadom – inertným odpadom?

  • ak sa jedná o malé množstvo odpadu do 1 m3 / rok / osoba – občan odpad dovezie na priestor určený obcou - zberný dvor a umiestni ho do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad, pričom je potrebné dohliadnuť na to, aby sa nádoba zbytočne nepreťažila,

  • pri zneškodňovaní veľkých množstiev stavebného odpadu je nutné

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: