Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadoch

29.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.5.3 Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadoch

Ing. Monika Offertálerová

Súčasný zákon o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania.

Rozlišuje pritom dva pojmy, ktoré upravujú nakladanie so stavebným odpadom:

  1. drobný stavebný odpad”, ktorý definuje § 80 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z.
  2. stavebné odpady a odpady z demolácií”, ktoré upravuje § 77 tohto zákona.

1) Drobný stavebný odpad (DSO)

Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO”) je „odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady”, podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

DSO v Katalógu odpadov vedený pod číslom 20 03 08 - ostatný odpad, môžu fyzické osoby odovzdať na miestne príslušnom zbernom dvore, resp. v obci, kde majú trvalé bydlisko alebo prostredníctvom množstvového zberu DSO, ktorý je v danej obci zavedený, a pre ktorý pôvodca odpadu platí miestny poplatok za komunálne odpady a DSO.

Za nakladanie s DSO, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá samotná obec. Ako držiteľ odpadu je podľa § 14 povinná odpady správne zaraďovať podľa Katalógu odpadov, viesť a uchovávať riadnu evidenciu o odpade, jeho množstve a o nakladaní s ním, z evidencie ohlasovať údaje príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje.

Na evidenciu odpadu slúži Evidenčný list odpadu (ELO), ktorého vzor sa nachádza v prílohe č. 1 vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. ELO predstavuje evidenčný základ v odpadovom hospodárstve. Z neho sa následne tvoria ďalšie evidencie a hlásenia. Vypĺňa sa priebežne za obdobie kalendárneho roku a uchováva sa v elektronickej alebo písomnej podobe po dobu 5 rokov. Držiteľ odpadu, ktorý ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov alebo s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov, musí tiež podávať na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, v ktorom uvedie sumárne údaje o množstvách odpadu a o spôsobe nakladania za kalendárny rok.

2) Stavebné odpady a odpady z demolácií

Stavebné odpady a odpady z demolácií sú „odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb”. V Katalógu odpadov sú stavebné odpady a odpady z demolácií súčasťou skupiny 17.

Číslo skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu Názov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu Kategória odpadu 
17  STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST)  O – ostatnýN – nebezpečný  
17 01  BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA      
17 01 01   betón   O   
17 01 02   tehly   O   
17 01 03   škridly a obkladový materiál a keramika   O   
17 01 06   zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky   N   
17 01 07   zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06   O   
17 02  DREVO, SKLO A PLASTY      
17 02 01   drevo   O   
17 02 02   sklo   O   
17 02 03   plasty   O   
17 02 04   sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami   N   
17 03  BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY      
17 03 01   bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht   N   
17 03 02   bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01   O   
17 03 03   uhoľný decht a dechtové výrobky   N   
17 04  KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATIN)      
17 04 01   meď, bronz, mosadz   O   
17 04 02   hliník   O   
17 04 03   olovo   O   
17 04 04   zinok   O   
17 04 05   železo a oceľ   O   
17 04 06   cín   O   
17 04 07   zmiešané kovy   O   
17 04 09   kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami   N   
17 04 10   káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky   N   
17 04 11   káble iné ako uvedené v 17 04 10   O   
17 05  ZEMINA (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH), KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK      
17 05 03   zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky   N   
17 05 04   zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03   O   
17 05 05   výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky   N   
17 05 06   výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05   O   
17 05 07   štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky   N   
17 05 08   štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07   O   
17 06  IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST      
17 06 01   izolačné materiály obsahujúce azbest   N   
17 06 03   iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky   N   
17 06 04   izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03   O   
17 06 05   stavebné materiály obsahujúce azbest   N   
17 08  STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY      
17 08 01   stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami   N   
17 08 02   stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01   O   
17 09  INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ      
17 09 01   odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť  N   
17 09 02   odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB (napr. tesniace materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB)   N   
17 09 03   iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky   N   
17 09 04   zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03   O   

Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14, ako aj ohlasovaciu povinnosť miestne príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Vedie pre každý druh odpadu ELO a podľa neho vypracuje za kalendárny rok Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v prípade, že ročne nakladá s viac než tonou ostatných odpadov alebo s viac než 50 kg nebezpečných odpadov.

Za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: