dnes je 22.2.2020
Input:

Nakladanie so stavebným odpadom podľa nového zákona o odpadoch

26.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.5.3 Nakladanie so stavebným odpadom podľa nového zákona o odpadoch

Ing. Monika Offertálerová; Ing. Matej Šiculiak

Nový zákon o odpadoch zavádza do praxe aj množstvo noviniek v problematike zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania stavebných odpadov. Mimo iného zavádza do praxe aj nový Katalóg odpadov ako i iné dôležité zmeny, ktoré súvisia s nakladaním so stavebnými odpadmi.

V prvom rade chcem upozorniť na fakt, že samotný zákon o odpadoch pozná dva pojmy upravujúce nakladanie so stavebnými odpadmi – „drobný stavebný odpad“ upravený §80 ods. 5 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon“) a pojem „stavebné odpady a odpady z demolácií“ upravený v §77 zákona.

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Takýto druh odpadu zaradený do Katalógu odpadov pod číslom 20 03 08 môžu fyzické osoby odovzdať na miestne príslušnom zbernom dvore, v obci ktorej majú trvalé bydlisko alebo prostredníctvom množstvového zberu drobných stavebných odpadov, ktorý v danej obci je zavedený a pre ktorý platí pôvodca odpadu miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Obec ako držiteľ odpadu podľa § 14 zákona je povinná takýto odpad správne zaraďovať podľa Katalógu odpadu, viesť a uchovávať evidenciu o tomto odpade, množstve a o nakladaní s nim a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje. Na to slúži Evidenčný list odpadu, ktorého vzor sa nachádza v Prílohe 1 navrhovanej Vyhlášky MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. Okrem neho musí držiteľ odpadu, ktorý nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov ročne alebo s viac než 50 kg nebezpečných odpadov ročne, podávať na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva aj Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, kde uvedie sumárne údaje o množstvách odpadu a spôsobe nakladania s ním za celý kalendárny rok.

Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb. Podľa Katalógu odpadov ich zaraďujeme do skupiny 17.

 

 

 

17

 

 

STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST)

 

 

O – ostatný

N - nebezpečný

 

 

17 01

 

 

BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA

 

 

 

 

17 01 01

 

 

betón

 

 

O

 

 

17 01 02

 

 

tehly

 

 

O

 

 

17 01 03

 

 

škridly a obkladový materiál a keramika

 

 

O

 

 

17 01 06

 

 

zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

 

 

N

 

 

17 01 07

 

 

zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

 

 

O

 

 

17 02

 

 

DREVO, SKLO A PLASTY

 

 

 

 

17 02 01

 

 

drevo

 

 

O

 

 

17 02 02

 

 

sklo

 

 

O

 

 

17 02 03

 

 

plasty

 

 

O

 

 

17 02 04

 

 

sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami

 

 

N

 

 

17 03

 

 

BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

 

 

 

 

17 03 01

 

 

bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht

 

 

N

 

 

17 03 02

 

 

bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

 

 

O

 

 

17 03 03

 

 

uhoľný decht a dechtové výrobky

 

 

N

 

 

17 04

 

 

KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATIN)

 

 

 

 

17 04 01

 

 

meď, bronz, mosadz

 

 

O

 

 

17 04 02

 

 

hliník

 

 

O

 

 

17 04 03

 

 

olovo

 

 

O

 

 

17 04 04

 

 

zinok

 

 

O

 

 

17 04 05

 

 

železo a oceľ

 

 

O

 

 

17 04 06

 

 

cín

 

 

O

 

 

17 04 07

 

 

zmiešané kovy

 

 

O

 

 

17 04 09

 

 

kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami

 

 

N

 

 

17 04 10

 

 

káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky

 

 

N

 

 

17 04 11

 

 

káble iné ako uvedené v 17 04 10

 

 

O

 

 

17 05

 

 

ZEMINA (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH), KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

 

 

 

 

17 05 03

 

 

zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky

 

 

N

 

 

17 05 04

 

 

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

 

 

O

 

 

17 05 05

 

 

výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky

 

 

N

 

 

17 05 06

 

 

výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

 

 

O

 

 

17 05 07

 

 

štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky

 

 

N

 

 

17 05 08

 

 

štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07

 

 

O

 

 

17 06

 

 

IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

 

 

 

 

17 06 01

 

 

izolačné materiály obsahujúce azbest

 

 

N

 

 

17 06 03

 

 

iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

 

 

N

 

 

17 06 04

 

 

izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

 

 

O

 

 

17 06 05

 

 

stavebné materiály obsahujúce azbest

 

 

N

 

 

17 08

 

 

STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

 

 

 

 

17 08 01

 

 

stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami

 

 

N

 

 

17 08 02

 

 

stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

 

 

O

 

 

17 09

 

 

INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

 

 

 

 

17 09 01

 

 

odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť

 

 

N

 

 

17 09 02

 

 

odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB (napr. tesniace materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB)

 

 

N

 

 

17 09 03

 

 

iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky

 

 

N

 

 

17 09 04

 

 

zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

 

 

O

 

 

Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 predmetného zákona. Medzi inými aj ohlasovaciu povinnosť miestne príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Vedie pre každý druh odpadu Evidenčný list odpadu a následne na základe nich vypracúva za celý kalendárny rok Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v prípade ak nakladá s viac než tonou ostatných odpadov alebo s viac než 50 kg nebezpečných odpadov do roka.

Za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií a taktiež plní povinnosti pôvodcu odpadu. Takáto osoba je