dnes je 22.2.2020
Input:

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadoch

29.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.5.3 Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadoch

Ing. Monika Offertálerová

Súčasný zákon o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania.

Rozlišuje pritom dva pojmy, ktoré upravujú nakladanie so stavebným odpadom:

  1. drobný stavebný odpad”, ktorý definuje § 80 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z.
  2. stavebné odpady a odpady z demolácií”, ktoré upravuje § 77 tohto zákona.

1) Drobný stavebný odpad (DSO)

Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO”) je „odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady”, podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

DSO v Katalógu odpadov vedený pod číslom 20 03 08 - ostatný odpad, môžu fyzické osoby odovzdať na miestne príslušnom zbernom dvore, resp. v obci, kde majú trvalé bydlisko alebo prostredníctvom množstvového zberu DSO, ktorý je v danej obci zavedený, a pre ktorý pôvodca odpadu platí miestny poplatok za komunálne odpady a DSO.

Za nakladanie s DSO, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá samotná obec. Ako držiteľ odpadu je podľa § 14 povinná odpady správne zaraďovať podľa Katalógu odpadov, viesť a uchovávať riadnu evidenciu o odpade, jeho množstve a o nakladaní s ním, z evidencie ohlasovať údaje príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje.

Na evidenciu odpadu slúži Evidenčný list odpadu (ELO), ktorého vzor sa nachádza v prílohe č. 1 vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. ELO predstavuje evidenčný základ v odpadovom hospodárstve. Z neho sa následne tvoria ďalšie evidencie a hlásenia. Vypĺňa sa priebežne za obdobie kalendárneho roku a uchováva sa v elektronickej alebo písomnej podobe po dobu 5 rokov. Držiteľ odpadu, ktorý ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov alebo s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov, musí tiež podávať na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, v ktorom uvedie sumárne údaje o množstvách odpadu a o spôsobe nakladania za kalendárny rok.

2) Stavebné odpady a odpady z demolácií

Stavebné odpady a odpady z demolácií sú „odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb”. V Katalógu odpadov sú stavebné odpady a odpady z demolácií súčasťou skupiny 17.

Číslo skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu Názov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu Kategória odpadu 
17  STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST)  O – ostatnýN – nebezpečný  
17 01  BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA      
17 01 01   betón   O   
17 01 02   tehly   O   
17 01 03   škridly a obkladový materiál a keramika   O   
17 01 06   zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky   N   
17 01 07   zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06   O   
17 02  DREVO, SKLO A PLASTY      
17 02 01   drevo   O   
17 02 02   sklo   O   
17 02 03   plasty   O   
17 02 04   sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami   N   
17 03  BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY      
17 03 01   bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht   N   
17 03 02   bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01   O   
17 03 03   uhoľný decht a dechtové výrobky   N   
17 04  KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATIN)      
17 04 01   meď, bronz, mosadz   O   
17 04 02   hliník   O   
17 04 03   olovo   O   
17 04 04   zinok   O   
17 04 05   železo a oceľ   O   
17 04 06   cín   O   
17 04 07   zmiešané kovy   O   
17 04 09   kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami   N   
17 04 10   káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky   N   
17 04 11   káble iné ako uvedené v 17 04 10   O   
17 05  ZEMINA (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH), KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK      
17 05 03   zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky   N   
17 05 04   zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03   O   
17 05 05   výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky   N   
17 05 06   výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05   O   
17 05 07   štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky   N   
17 05 08   štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07   O   
17 06  IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST      
17 06 01   izolačné materiály obsahujúce azbest   N   
17 06 03   iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky   N   
17 06 04   izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03   O   
17 06 05   stavebné materiály obsahujúce azbest   N   
17 08  STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY      
17 08 01   stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami   N   
17 08 02   stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01   O   
17 09  INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ      
17 09 01   odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť  N   
17 09 02   odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB (napr. tesniace materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB)   N   
17 09 03   iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky   N   
17 09 04   zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03   O   

Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14, ako aj ohlasovaciu povinnosť miestne príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Vedie pre každý druh odpadu ELO a podľa neho vypracuje za kalendárny rok Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v prípade, že ročne nakladá s viac než tonou ostatných odpadov alebo s viac než 50 kg nebezpečných odpadov.

Za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu