dnes je 8.4.2020
Input:

Návrh doplnenia Katalógu odpadov od roku 2020

8.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.11.1.1 Návrh doplnenia Katalógu odpadov od roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z. Účinnosť návrhu vyhlášky je navrhovaná na 1. januára 2020 z dôvodu zabezpečenia vedenia novej evidencie za celý kalendárny rok.

Predložený návrh je druhou novelou vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a zabezpečuje zapracovanie požiadaviek, ktoré vyplynuli z praxe.

Pričom predmetom návrhu vyhlášky je zavedenie nových poddruhov odpadu do podskupiny odpadov „Odpady z mechanického spracovania odpadu napríklad triedenia, drvenia, lisovania, hutnenia a peletizovania inak nešpecifikované”. Nové poddruhy odpadov sa dopĺňajú z dôvodu potreby osobitnej evidencie odpadov z plastu podľa chemického zloženia, v rozlíšení na PET, HDPE, LDPE, PP, PS, PE a PVC. Dôvodom osobitnej evidencie plastových materiálov je získať presnejšie štatistické údaje. Keďže podľa súčasného štatistického výkazníctva nebolo možné rozlíšiť jednotlivé plastové materiály, je potrebné zbierať takéto údaje, ktoré budú podkladom pri rozhodovaní o nových opatreniach a rozhodovaniach o výstavbe nových kapacít na recykláciu alebo zhodnocovanie odpadov z plastu. Cieľom je získať